№ 628 (2008)

УДК 65.012.34

О.В. Єлетенко

Донецький університет економіки та права

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА

© Єлетенко О.В., 2008

Обґрунтовано необхідність створення механізму управління логістичною системою підприємства, розглянуто його основні принципи формування, етапи становлення на підприємстві логістичної системи як об’єкта управління та визначено завдання, які вона повинна виконувати, сформульовано означення поняття „механізм управління логістичною системою підприємства”, виділено основні елементи відзначеного механізму та його функцій.
Ключові слова: логістична система, механізм управління логістичною системою підприємства, стратегічне управління логістикою, елементи логістичного управління, логістична інформація, етапи становлення логістичної системи.

Necessity of creation of mechanism of management by the enterprise logistic system is explained in the article, its main principles of formation, stages of establishing of logistic system as the object of management are underlined, tasks which it should solve are mentioned, definition “mechanism of management by the enterprise logistic system” is formulated, main elements of the mentioned mechanism and its functions are underlined.
Keywords: logistic system, mechanism of management by the enterprise logistic system, strategic management of logistic, logistic custom controls, logistic information, stages of the logistic system.

Кількість посилань – 7

Завантажити статтю

УДК 338.45:658.152

С.О. Іщук

Інститут регіональних досліджень НАН України

РЕІНВЕСТУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

© Іщук С.О., 2008

Розроблена прогнозна економіко-математична модель, яка відображає замкнутий цикл розширеного відтворення виробничого потенціалу з урахуванням дії реінвестиційного механізму. За результатами виконаних розрахунків встановлено функціональні залежності між індексами зростання доданої вартості та основних виробничих фондів промислових підприємств.
Ключові слова: промислові підприємства, виробничий потенціал, основні фонди, відтворення, реінвестиційний механізм.

A prognostic economic-mathematical model reflecting the closed cycle of production potential’s extended reproduction, which takes into account the reinvestment mechanism, is developed. Based on the conducted calculations, the functional dependencies between the indices of added value and fixed capital of industrial enterprises have been established.
Key words: industrial enterprises, production potential, fixed capital, reproduction, reinvestment mechanism.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 351. 82:658

М.А. Ажажа

Запорізька державна інженерна академія

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: ІННОВАЦІЙНИЙ І ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

© Ажажа М.А., 2008

Проаналізовано останні дослідження та сучасний стан інтелектуалізації економіки в умовах глобалізації; визначається понятійно-категоріальний апарат інтелектуалізації економіки, пов’язаний з визначенням понять “інноваційний потенціал”, “людський потенціал”, “інтелектуальний потенціал”, “інтелектуальний капітал”, “інноваційне ви¬робництво”, “інтелектуальна активність”, “знанняємкість”; наведена характеристика та розкрито особливості інтелектуальної економіки, “економіки, що ґрунтується на знаннях” для формування стратегії розвитку у сучасному глобальному світі.
Ключові слова: інтелектуалізація економіки, знання, інноваційний потенціал, людський потенціал, інтелектуальний потенціал, економіка знань.

The analysis of the latest researches and the economy intellectualization in the globalization conditions modern state is given in this article. The concept-category set of intellectual economy, which is connected with the concept determination, such as “innovational potential”, “people’s potential”, “intellectual capital”, “innovational production”, “intellectual activity”, is giver in the article. The characteristics and the intellectual economy features, “the economy based on knowledge” for the strategy of the development in the modern global world formation are opened up.
Keywords: intellectualization of economy, knowledge, innovational potential, people’s potential, intellectual potential, economy of knowledge.

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю

УДК 330.341.1:65.012.8(477)

Л.А. Антоненко, К.А. Дера

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ТЕХНОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ XXI СТОРІЧЧЯ

© Антоненко Л.А., Дера К.А., 2008

Досліджено зміст технологічної безпеки України у глобальному інноваційному просторі XXI століття. В основі авторського підходу лежить розуміння технологічної безпеки у двох взаємозв’язаних аспектах. З одного боку, технологічна безпека є ключовою складовою економічної безпеки; з іншого – технологічна безпека є результатом реалізації державою передбаченої моделі інноваційного розвитку.
Ключові слова: глобальний інноваційний простір, технологічна безпека, економічна безпека, модель інноваційного розвитку, науково-технічний прогрес.

This articlе views the convents of technological security of Ukraine within global innovation space of the 21st century. The two interconnected aspects of technological security understanding form the basis for author’s approach. On the hand the technological security is one the key constituents of the economy security. On the other hand technological security is the innovation development model implementation anticipated by the state.
Key words: global innovation space, technological security, innovation development model, scientific and technological progress.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 005.32:331.101.3

Л.А. Антоненко, Г.І. Рудь

Харківський національний університет імені В.Н. Каразина

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ІННОВАЦІЮ: ІСТОРИКО - ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

© Антоненко Л.А., Рудь Г.І., 2008

Розглянуто еволюцію наукової світової думки від Арістотеля, античної Греції
(IV ст. до н.е.) до початку XXI ст. з питань економіки, прибутку та інновацій. В основу авторського аналізу покладено дослідження праць віденської економічної школи К. Менгера, Ф. Хайєка, Й. Шумпетера та сучасних українських учених.
Ключові слова: інновації, інноваційна модель розвитку, еволюція економіки, стимулювання праці.

This article considers the evolution of the world scientific thought from Aristhotel, ancient Greece (IV century b.c.) to the beginning of the XXI century on economic issues, revenue and innovations. The base of the analysis is the Vienna Economic School works of K. Menger, F. Hayek, J. Shumpeter research and the leading modern Ukrainian scientists.
Key words: innovations, innovation development model, economy development, labor stimulation.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 339.1:633.1

Н.О. Бірченко

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ В РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

© Бірченко Н.О., 2008

Розглянуто перспективи застосування інноваційних технологічних рішень сільськогосподарськими підприємствами в галузі рослинництва виробництві основної продукції. Обґрунтовано ефективність застосування інноваційних технологій виробництва продукції рослинництва залежно від рівня забезпечення сільськогосподарських підприємств ресурсами та значення інноваційних технологічних рішень у ризик-менеджменті аграрних підприємств.
Ключові слова: інноваційні агротехнології, ризик-менеджмент, рослинництво, ефективність, ресурсне забезпечення.

Perspectives of innovation technologies in agrarian producing are considered in the article. Effectiveness of technology innovations in crop-producing in the terms of different levels of resource supply is grounded. The importance of technological development of agrarian enterprises as a mean of risk-management is observed in the article.
Key-words: technology innovations in agrarian production, risk-management, crop-producing, effectiveness, resource supply.

Кількість посилань – 11

Завантажити статтю

УДК 330.341.1:330.131.7

С.П. Барановська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

РИЗИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР ТА МЕТОДИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ

© Барановська С.П., 2008

На основі узагальненого досвіду ризик-менеджменту запропоновано методи врахування фактора ризику у розвитку інноваційних структур. Вони складаються із таких послідовних етапів: якісний аналіз ризиків та відбір найзначущіших, аналіз ризиків, враховуючи вид інноваційної структури, кількісний аналіз ризику за допомогою теорії нечітких множин, оцінювання синергії ризиків, оцінювання методів оптимізації.
Ключові слова: інноваційна структура, кількісний аналіз ризику, якісний аналіз ризику, синергія, теорія нечітких множин.

It was proposed methods of account of risk factor in development of innovation structures using the experience of risk-management. They consist of such successive stages: qualitative analysis of risks and selection of most meaningful, analysis of risks taking into account the kind of innovation structure, quantitative analysis of risk using theory of unclear plurals, evaluation of sinergii risks, evaluation of methods of optimization.
Key words: innovation structure, quantitative analysis of risk, qualitative analysis of risks, sinergia, theory of unclear plurals.

Кількість посилань – 11

Завантажити статтю

УДК 005.32

Я. Бжуска

Політехніка Шленська в Глівіце, Польща

факультет організації і управління

ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ БІЗНЕСУ

© Бжуска Я., 2008

Одним з найістотніших чинників ефективної конкуренції підприємства є його здатність і результативність упровадження інновацій. Це також важливо для будівництва і результативності бізнес-моделей. У статті увага сконцентрована на тих аспектах інновацій, які пов’язані з формуванням стратегії і моделі бізнесу. Здійснено спробу визначити роль інновацій у розробленні стратегії енергетичних підприємств, зумовленої істотними змінами принципів і механізмів функціонування енергетичного ринку та новою енергетичною політикою ЄС. Все ширше впровадження принципів конкуренції, а також пошук нового попиту зумовлює необхідність стратегічної реорієнтації підприємств, необхідними стануть моделі бізнесу і методи формування стратегії, які ґрунтуються на інноваціях.
Ключові слова: моделі бізнесу, стратегія, інновації, конкуренція, енергетична політика.

One of the most important factors of effective competing of a company is its widely understood ability and effectiveness of introducing innovations. It is also important for constructing business models and their effectiveness. The paper focuses on these aspects of innovations which are related with shaping strategy and business model. An attempt has been made to define role of innovation in creating strategy of power companies determined by significant changes of rules and mechanisms of power market functioning as well as by new power policy of the EU. Wider implementation of competition principles and searching for new demand necessitates strategic reorientation of companies; business models and methods of constructing strategies based on innovations shall be used to the greater degree.
Keywords: business models, strategy, innovations, competition, power policy.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

Я. Бжузка1, Й. Пика2

1Політехніка Шленська,
факультет організації і управління
2Економічна Академія в Катовіце,
факультет управління

ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК СТИМУЛЯТОР ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

© Бжузка Я., Пика Й., 2008

Істотна залежність Європейського Союзу від імпорту енергетичної сировини, а також реалізація макроекономічної господарської стратегії врівноваженого розвитку, призначають енергетичній політиці Союзу особливу роль. Концепція, цілі або також діапазон цієї політики підлягали і підлягають в Європейському Союзі еволюційному розвитку. Створювана останніми роками енергетична політика конкретизується у відповідних директивах ЄС, що безпосередньо переноситься на юридичні регуляції держав ЄС. Ці регуляції в істотний спосіб створюють умови, і навіть вимушують реорієнтацію стратегій енергетичних підприємств, а також спричиняють зміни в поведінці споживачів енергії. Значною мірою виконання цих змін пов’язується з аплікацією різних видів інновацій, зокрема особливо технологічних і організаційних.
У цій роботі наведено найважливіші аспекти енергетичної політики, які впли¬вають на зростання інноваційності економіки, особливо в таких її сферах, як охорона середовища, а також енергетична безпека.

Great dependence of the European Union on import of power raw materials as well as execution of macroeconomic domestic strategy of balanced development define special role for power policy of the Community. Concept, goals or scope of this policy have been and it still is subjected within the European Union to evolutionary development. The power policy created within the last years is reflected in appropriate EU directives which fact is directly transposed to legal regulations of the EU countries. Theses regulations create terms and even force reorientation of power companies strategy and generate changes in energy consumers behavior. To the great degree, such changes relate with application of different kinds of innovations, especially regarding technology and organization. The paper presents the most important aspects of the power policy which influence the economy innovativeness growth, in particular within domains such as environment protection as well as energy security

Кількість посилань – 10

Завантажити статтю

УДК 663.2.013:158

А.М. Богатирьов, Є.В. Грязних

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

© Богатирьов А.М., Грязних Є.В., 2008

Розглянуто проблему інноваційного розвитку мобільного оператора, проаналізовані сучасні концепції інноваційного процесу, наведені характеристики інноваційної діяльності мобільного оператора, запропонована мережна модель інноваційного процесу.
Ключові слова: інновація, мобільний оператор, інноваційний процес, структура.

The problem of innovative development of the mobile operator is considered, modern concepts of innovative process are analysed, characteristics of innovative activity of the mobile operator are resulted, the network model of innovative process is offered.
Key words: innovation, mobile operator, innovation process, structure.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 330

Р.М. Богачев, М.С. Слинько*

Національній технічний університет України “КПІ”,
*Київський національний економічний університеті ім. В. Гетьмана

ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

© Богачев Р.М., Слинько М.С., 2008

Висвітлено коло питань, пов’язаних з необхідністю формування інтеграційної стратегії підприємств, зокрема в нафтохімічній галузі України. Розглянуті процеси стратегічного управління, шляхи розвитку організації та підходи до розроблення стратегії та стратегічного планування. Пропонуються принципи інтеграційної стратегії як інструменту інституціональних перетворень, зокрема для підприємств нафтохімічної галузі України, які б забезпечили стабільний розвиток інтегрованих структур.
Ключові слова: інтеграційна стратегія, стратегічне управління, принципи інтеграційної стратегії, нафтохімічна галузь, інтегрована структура, стратегічне планування.

The article provides a wide range of issues related to the necessity of creating integration strategy for enterprises especially concerning Ukraine’s petrochemical sphere. Processes of strategic management, ways of enterprise development as well as approaches to strategy elaboration and strategic planning are covered. Principles of integration strategy as an instrument of institutional transformation are proposed to provide stable development of integrated structures especially for enterprises of Ukraine’s petrochemical sphere.
Keywords: integration strategy, strategic management, principles of integration strategy, petrochemical sphere, integrated structure, strategic planning.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 338.48

Т.І. Божук

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В.Чорновола

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ АНІМАЦІЇ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

© Божук Т.І., 2008

Розглянуто питання надання анімаційних рекреаційно-туристичних послуг і запропоновано модель їх дослідження з метою запровадження нових додаткових туристичних послуг, використовуючи зарубіжний досвід Угорщини, Польщі, Бєларусі та Сполучених Штатів Америки.
Ключові слова: анімація, сфера розваг, додаткові туристичні послуги, туристичні інформаційні центри.

The issue is considered about the animation recreation-tourist services and the model is proposed for their study in order to provide new additional tourist services based on Hungarian, Polish, Belarus and US experience.
Key words: animation, entertainment business, additional tourist services, tourist information centres.

Кількість посилань – 9

Завантажити статтю

УДК 338.532:658.152

П.Т. Бубенко, О.Б. Снісаренко

Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України

ПРОБЛЕМИ ТА ПРОТИРІЧЧЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

© Бубенко П.Т., Снісаренко О.Б., 2008

Розглянуто питання інноваційного розвитку держави, визначено його основні проблеми та протиріччя на прикладі інноваційно розвинених держав. Обґрунтовано напрямки та умови створення стратегії інноваційного розвитку України.
Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, зовнішньоекономічна діяльність, протиріччя, інвестиції.

The question of country’s innovative development is considered at the article. Their basic problems and contradictions are certained at the example of innovative developed states. Directions and terms of innovative development strategy’s creation in Ukraine are grounded at the article.
Key words: innovations, innovative development, foreign economic activity, contradiction, investments.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 338.14:330.15:330.133/.138:504.05

М.І. Бублик, Т.О. Коропецька

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ БАЗ ДАНИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

© Бублик М.І., Коропецька Т.О., 2008

Розглянуто електронні інтерактивні бази даних надзвичайних ситуацій. Наведено та проаналізовано наявність доступної інформації про техногенні катастрофи у світі. Досліджено методи розрахунку економічних збитків, що використовуються для складання таких баз даних. Обґрунтовано необхідність розроблення універсальної бази даних надзвичайних ситуацій в Україні на основі уніфікованого методу оцінки збитків.
Ключові слова: інтерактивні бази даних, економічні збитки, методи оцінки економічних збитків.

The existent electronic interactive data bases of the extraordinary situations are in-process considered. The presence of accessible information is resulted and analyzed about technological catastrophes in the world. The methods of cost estimation of economic losses which are used for drafting of such databases. The need for creation of one unified global data base for disasters was identified that would use one internationally accepted method of cost estimation. Research proposed to create such database in Ukraine, using global development in this field.
Keywords: interactive data bases, economic losses, method of cost estimation of losses.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 65.338.712.4

О.М. Бурак

Харківська національна академія міського господарства

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ВПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТ

© Бурак О.М., 2008

Розглянуто перспективне планування як основу економічного регулювання розвитку системи озеленення міст. Виявлено основні недоліки існуючого порядку перспективного планування системи озеленення: його застарілість та невідповідність сучасним вимогам концепції стійкого розвитку територій. Надано порівняльний аналіз структури і змісту форм перспективного плану комплексного озеленення та запропоновано їх удосконалення.
Ключові слова: перспективний план комплексного озеленення міст, економічне регулювання, система озеленення, фінансування заходів з озеленення.

The article has been focused on considering prospective planning issues as a economic regulation base of urban greening system development. Main disadvantages of the existing mechanism of greenery system prospective planning have been revealed: its disability of corresponding current sustainable development. Comparative analysis complex greening plan forms’ content and structure has been given. Approach to these issues improvement has been advanced.
Key words: prospective urban plan of complex greening, economic regulation, urban greening system, issues of financing greenery system.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 336.77

О.І. Бутенко

Укрсоцбанк, м. Київ

РОЛЬ РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

© Бутенко О.І., 2008

Розглядається суть лізингу, його роль в інноваційному інвестуванні у країнах із розвинутою економікою. Зокрема, висвітлюється досвід США, особливості використання лізингового інструментарію у країнах Європи та його країнне законодавче забезпечення. Описано розвиток, проблеми лізингового інвестування в Україні, а також напрями його поліпшення.
Ключові слова: оренда, комерційні банки, інвестиції, кредит, лізинг, науково-технічне оновлення.

The highlights the essence of leasing, its influence upon putting innovation investments into practice in the countries with developed economy. The article also deals with the USA experience, the peculiarities of leasing technique usage in European countries its legislative providing in diferent countries. It reveals the process of development and problems caused by leasing investments as well as the ways of their improvement.
Keywords: lease, commercial banks, investments, credit, leasing, scientific technical renovation.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 65.012.32:658.859

В.Г. Воронкова

Запорізька державна інженерна академія

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ

© Воронкова В.Г., 2008

Надано аналіз теоретичних засад управління інноваційним процесом в Україні, що передбачає теоретичні засади інноватики як нової дисципліни і науки про інноваційні процеси, зокрема аналіз сутності інновацій, види інновацій, об’єктивні і суб’єктивні чинники розвитку інновацій, інноваційний механізм як складний соціальний організм, який потребує для свого розвитку високого рівня економіки та управління інноваціями; умови ефективної реалізації інноваційного механізму; функції інновацій, що сприяють ефективному введенню інновацій; переваги інноваційного менеджменту як одного з найефективніших видів менеджменту.
Ключові слова: інновації, інноваційний менеджмент, види інновацій, інноваційний процес, інноваційний механізм, інноватика, управління інноваціями, оптимізація інновацій, інноваційна політика, інноваційна діяльність

In the article the analysis of theoretical principles of innovative process control is given in Ukraine which includes theoretical principles of innovatiki as new discipline and science about innovative processes, in particular analysis of essence of innovations, types of innovations, objective and human factors of development of innovations, innovative mechanism as difficult social organism which requires for the development of high level of economy and management innovations; terms of effective realization of innovative mechanism; functions of innovations which are instrumental in effective introduction of innovations; advantage of innovative management as one of the most effective types of management.
Keywords: innovations, innovative management, types of innovations, innovative process, innovative mechanism, innovatika, management, optimization of innovations, innovative policy, innovative activity, innovations

Кількість посилань – 1

Завантажити статтю

УДК [631.16:658.155]:637.1.002.2

О.М. Гіржева

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

© Гіржева О.М., 2008

Розглянуто пріоритетні напрями збільшення та підвищення ефективності виробництва молока. Основними напрямами виконання цього завдання є відродження і подальший розвиток великих спеціалізованих молочних господарств, підвищення рівня і повноцінності годівлі молочної худоби, впровадження ресурсозберігаючих технологій, прогресивних форм організації та матеріального стимулювання праці.
Ключові слова: ефективність, інноваційні ресурсозберігаючі технології, спеціалізація, виробництво молока, концентрація капіталу.

The most important directions of milk-producing efficiency growing are considered in the article. The main ways of achieving of milk-production efficiency are renovation and development of the large specialized enterprises in the sphere of milk-production, growing of the level of milk-cattle feeding, implementation of innovation resource-saving technologies, progressive forms of organization and motivation of personal labor in the milk-production.
Key-words: effectiveness, innovation resource-saving technologies, specialization, milk-production, capital concentration.

Кількість посилань – 8

Завантажити статтю

УДК 336

В.Г. Герасимчук, М.Ю. Голенко

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКОВИХ ПАРАМЕТРІВ АКЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ФОНДОВИХ БІРЖАХ

© Герасимчук В.Г., Голенко М.Ю., 2008

Проаналізовано організаційно-економічний механізм впливу емітента на ринкові параметри власних акцій з метою збільшення їхньої інвестиційної привабливості. Запропоновано варіант удосконалення встановлення ціни розміщення шляхом систематизації аналізу фондового ринку та потенційних інвесторів. Встановлено причини зниження ефективності від інвестицій в акції і методи впливу емітента на підвищення інвестиційної привабливості його акцій.
Ключові слова: ринкові параметри акцій, емісійна політика, маркет-мейкер, ліквідність акцій, іноземні інвестори, інвестиційні якості акцій, ІРО (первинне розміщення акцій)

Was analysed an organizationally economic mechanism of issuer influence on the market parameters of its own shares with the purpose of increasing their investment attractiveness. The variant of the improvement of the cost process establishment was offered by systematization of analysis process with fund market and potential investors. Were defined the reasons of investment efficiency decline in shares and some methods of issuer influence on the increase of investment attractiveness of his own actions.
Key words: shares market parameters, emission policy, market-maker, shares liquidity, foreign investors, shares investment qualities, IPO (Initial Public Offering)

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 330.341.1

В.Г. Герасимчук, О.В. Школьна

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ІНОЗЕМНОМУ ВЕНЧУРНОМУ ФІНАНСУВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

© Герасимчук В.Г., Школьна О.В., 2008

Проаналізовано методи оцінювання ризиків інноваційних венчурних проектів. Запропоновано послідовність процесів механізму управління ризиками венчурного фінансування, визначено засоби мінімізації ризиків. Закцентовано увагу на принципах етапності та диверсифікації проектів, як основних засадах успішного управління ризиками портфеля венчурного інвестора.
Ключові слова: венчурне фінансування, ризик, методи аналізу та оцінки ризику, диверсифікація ризику, механізм поетапного фінансування, мінімізація ризику.

There were analyzed the methods of the risk’s evaluation of the innovation venture projects. It was proposed the sequence of the processes of the management mechanism of the venture financing risks at this article. And the means of the risks’ minimization were determined. The attention is accentuated to the principles of the stage and diversification of the projects as they are the basic factors of the successful risk management of the venture investor’s portfolio.
Key words: vventure financing, risk, analysis risk assessment, diversification of the risk, mechanism step-by-step financing, minimization of the risk.

Кількість посилань – 9

Завантажити статтю

УДК 331.108

Є.В. Гончаров

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

КАДРОВІ РИЗИКИ ТА РІВЕНЬ ОСВІТИ: ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

© Гончаров Є.В., 2008

Досліджено взаємозалежність між якістю освіти та персоналу, визначено вплив глобалізації на ці процеси, охарактеризовано економічну категорію “кадровий ризик” та визначено роль освіти в мінімізації кадрових ризиків. Надано характеристику механізму управління кадровими ризиками на локальному рівні з урахуванням інтеграційних і глобалізаційних процесів, в основі якого – обґрунтована економічна дефініція “кадровий ризик” і закладений інструментарій його оцінювання.
Ключеві слова: глобалізація, інновація, кадрова політика, кадровий ризик, конкурентоспроможність, освіта, персонал, управління персоналом.

Interdependence is explored between quality of education and personnel, influence of globalization is certain on these processes, description is given to the economic category “skilled risk” and the role of education is certain in minimization of skilled risks. Description of mechanism of management by the skilled risks is given at a local level taking into account integrations and globalizations processes, in the basis of which grounded economic definitsiya “skilled risk” and a tool to his estimation is stopped up.
Key words: globalization, innovation, personnel management policy, risks of personnel employment, competitiveness, education, personnel, personnel management.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

330.131.7:330.341.1:477

О.Є. Григор’єва

Дніпропетровський національний університет

ПРОБЛЕМИ РИЗИКІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, ТА МЕТОДИ ЇХНЬОГО КІЛЬКІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ

© Григор’єва О.Є., 2008

Аналізується поняття ризику, розглянуто варіанти виникнення інноваційних ризиків, а також наведено різні класифікації ризиків, з якими може зіткнутися підприємство під час реалізації інноваційних проектів. Також подається алгоритм управління ризиками, розглянуто методи кількісної оцінки ризику, способи захисту і мінімізації ризиків.
Ключові слова: ризик, інноваційний проект, класифікація ризиків, управління ризиками, ідентифікація ризиків, якісна оцінка ризиків, кількісна оцінка ризиків, метод експертної оцінки, моніторинг і контроль ризиків.

A risks concept is analysed in the article, in addition, the ways of innovative risks origin are considered. Different classifications of risks which an enterprise can run into in the process of realization of innovative projects are considered also. The algorithm of risks management is also brought. The methods of risks quantitative estimation, methods of defence and risks minimization, are considered.
Key words: risks, innovative project, risks classification, risks management, risks identification, risks quality analysis, risks quantitative analysis, expert estimation method, monitoring and control of risks.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 338.32.001.76

Т.В. Гринько

Дніпропетровський національний університет

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

© Гринько Т.В., 2008

Висвітлено проблеми розвитку інноваційної інфраструктури України, проаналізовано сучасний стан та основні елементи інноваційної інфраструктури, досліджено сучасні умови та напрями розвитку інноваційної діяльності українських підприємств, визначено значення держави у формуванні та ефективному функціонуванні інституціональної складової інноваційної інфраструктури України, запропоновано заходи щодо підвищення функціонування інноваційної інфраструктури країни.
Ключові слова: інноваційна інфраструктура, технопарки, інноваційна політика, науковий потенціал, інвестиційно-інноваційна діяльність, інноваційний процес.

The problems of development of innovative infrastructure of Ukraine are reflected in the article, the modern state and basic elements of innovative infrastructure is analyzed, probed modern terms and directions of development of innovative activity of the Ukrainian enterprises, certainly role of the state in forming and effective functioning of institutional constituent of innovative infrastructure of Ukraine, measures are offered on the increase of functioning of innovative infrastructure of country.
Keywords: innovative infrastructure, techno parks, innovative politics, scientific potential, investment-innovative activity, innovative process.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 658.012.4:[336.71:330.322]

О.С. Грищенко

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ

© Грищенко О.С., 2008

Обґрунтовано необхідність застосування стратегічного управління інвестиційною діяльністю банків, запропоновано авторський підхід до формування комплексної системи стратегічного управління інвестиційною діяльністю банків, охарактеризовані основні складові цієї системи.
Ключові слова: інвестиційна діяльність банків, стратегічне управління інвестиційною діяльністю банків, стратегія здійснення ефективної діяльності банків, комплексна система стратегічного управління інвестиційною діяльністю банків.

The necessity of application of strategic management of banks investment activity is grounded in the article, author approach is offered to forming of the complex system of strategic management of banks investment activity, the basic constituents of this system are described.
Keywords: investment activity of banks, strategic management, strategy of realization of effective activity of banks, complex system of strategic management of banks investment activity, investment activity of banks.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 330

Н.С. Гронська

Національний університет “Львівська політехніка”

ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗОВАНОСТІ ЕНЕРГО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ

© Гронська Н.С., 2008

Розглянуто інноваційні концепції організування енерго-інформаційного обміну на рівні інформаційної економіки знань. У контексті перспективи розвитку інноваційної діяльності за раціональним, абстрактним, віртуальним сприйняттям енерго-інформаційного обміну визначено функціональність організованості і властивості переходу організаційних рівнів від нижчого на вищий рівень взаємодії енергетичного та інформаційного потенціалів. Наведені закономірності генерування енергетичного потенціалу руху, зростання швидкості енерго-інформаційного обміну, зміни параметрів обмінного процесу, а також можливість визначення впливу інноваційної організованості процесу енерго-інформаційного обміну на стан обмінного середовища.
Ключові слова: інноваційні концепції, енерго-інформаційний обмін, економіка знань.

Innovative conceptions of organization of energy-informational exchange are examined at the level of informative economy of knowledges. In the context of prospect of development of innovative activity after rational, abstract, virtual perception of energy-informational exchange certain functionality of good organization and property of transition of organizational levels from more low on the higher level of co-operation of energetical and informative potentials. Conformities to the law of generuting of power potential of motion, growth of speed of energy-informational exchange, change of parameters of exchange process, and also possibility of determination of influence of innovative good organization of process of energy-informational exchange on the state of exchange environment are presented.
Keywords: innovative conceptions, energy-informational exchange, economy of knowledges.

Кількість посилань – 11

Завантажити статтю

УДК 631.1.027

Ю.І. Данько

Сумський національний аграрний університет

СИСТЕМНІСТЬ ТА КОМПЛЕКСНІСТЬ ЯК ОСНОВА РАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО МАРКЕТИНГУ МІКРО-, МЕЗО– ТА МАКРОРІВНІВ

© Данько Ю.І., 2008

Проаналізовано особливості організації та функціонування системи аграрного маркетингу на мікро-, мезо – та макрорівнях. Особливий акцент зроблено на системність та комплексність як основні характеристики раціональної маркетингової діяльності. Наведені результати опитування щодо стану маркетингової діяльності в сільськогосподарських підприємствах Сумської області.
Ключові слова: комплексність, системність, агромаркетинг, мікрорівень, макрорівень, мезорівень, СОТ.

In the article the features of organization and functioning of the system of the agrarian marketing are analysed on mikro-, mezo – and macrolevels. The special accent is done on the system and complexity as basic descriptions of rational marketing activity. The resulted results of questioning in relation to the state of marketing activity are in the agricultural enterprises of the Sumskoy area.
Keywords: complexity, system, agromarketing,, macrolevel, mezolevel, WTO.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 330.354

О.В. Дейнега

Рівненський інститут слов’янознавства

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

© Дейнега О.В., 2008

Конкретизовано зміст понять “інформаційний потік” і “потік інформації”. Охарактеризовано види інформаційних потоків, пов’язаних із споживанням продукції машинобудування, та наведено результати дослідження їх окремих фрагментів. Досліджено зв’язок інформаційної асиметрії з типом ринку
Ключові слова: потік інформації, інформаційний потік, ланцюг поставок, продукція машинобудування, асимерія інформаційних потоків

Maintenance of concepts “informative stream” and “stream of information” is specified. The types of informative streams, related to the consumption of products of engineer are described, and the results of research of them are resulted separate fragments. Probed connection of informative asymmetry with the type of market.
Keywords: stream of information, informative stream, distributive chain, products of engineer, informative streams’ asymmetry.

Кількість посилань – 13

Завантажити статтю

УДК 658:001.895

Я.В. Демків

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра маркетингу та логістики

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ НА РИНКАХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ

© Демків Я.В., 2008

Виокремлено особливості реалізації розроблення стратегії, які потрібно враховувати під час формування комплексної конкурентної стратегії з метою адаптації підприємств до умов динамічного ринку високотехнологічних товарів. Окреслено основні конкурентні переваги, що забезпечують посилення конкурентного становища підприємства на ринку високотехнологічних товарів. Відзначено доцільність застосування гібридних конкурентних стратегій у високотехнологічних галузях.
Ключові слова: конкурентна стратегія, технологічна стратегія, конкурентна перевага, система конкурентних стратегій підприємства, ринок високотехнологічних товарів, гібридна стратегія.

The special features of competitive strategy development realization process to be taken into account with the purpose of adaptation of enterprises to the terms of dynamic market of high-tech commodities are marked out. Basic competitive advantages which provide strengthening of competition position of enterprise at the market of hi-tech commodities are outlined. The expedience of application of hybrid competitive strategies in hi-tech industries is underlined.
Key words: competitive strategy, technological strategy, competitive advantage, competitive strategies’ system, high-tech market, hybrid strategy.

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

УДК 330.341.1

А.В. Дзюбіна

Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ “ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ” ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО СКЛАДОВИХ

© Дзюбіна А. В., 2008

Виконано огляд сучасних наукових підходів щодо тлумачення поняття “інноваційний потенціал” та його складових. На основі виявленої проблеми відсутності єдності поглядів у розумінні цієї категорії запропоновано власне узагальнене визначення. Ураховуючи компонентність інноваційного потенціалу, виявлено його складові та розкрито їхній зміст.
Ключові слова: інноваційний потенціал, складові інноваційного потенціалу, інноваційна діяльність.

In the article the review of modern scientific approaches is conducted in relation to interpretation of concept “innovative potential” and his constituents. On the basis of the discovered problem of absence of unity of looks in understanding of this category determination is actually generalized. Taking into account of components of innovative potential, it is found out its constituents and their maintenance is exposed.
Keywords: innovative potential, constituents of innovative potential, innovative activity.

Кількість посилань – 21.

Завантажити статтю

Syndicate content