№ 816 (2015)

УДК 712-1+ 712.7
С. О. Іванов-Костецький, К. В. Янчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ЗАСОБИ МІСЬКОГО ДИЗАЙНУ: МАЛІ АРХІТЕКТУРНІ ФОРМИ
© Іванов-Костецький С. О., Янчук К. В., 2015
Розглянуто передумови і основні функціональні засади засобів, за допомогою яких формується міський дизайн.
Ключові слова: міський дизайн, середовище міста, вуличні меблі, візуальна комунікація.

Література – 10

УДК 72.01
О. Б. Білінська*, Т. Баран**
Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра дизайну та основ архітектури,
**кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів

РИСУНОК КАПІТЕЛЕЙ КЛАСИЧНИХ ОРДЕРІВ У ПОЧАТКОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ТА ТВОРЧОСТІ АРХІТЕКТОРІВ
© Білінська О. Б., Баран Т., 2015
Окреслено важливість та значення рисунку архітектурних деталей (а саме капітелей класичних ордерів) у процесі початкової підготовки та творчості архітекторів. Описано послідовні стадії виконання рисунку капітелей, наведено графічні схеми побудови та вказано на особливість моделювання форми капітелей тосканського, доричного, іонічного та коринфського ордерів.
Ключові слова: рисунок, перспектива, архітектурна деталь, архітектурний ордер, тосканська капітель, дорична капітель, іонічна капітель, коринфська ка¬пітель, декор.

Кількість посилань 13

УДК 728
В. І. Баб’як
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

ІНТЕГРАЦІЯ МІГРАНТА У СУСПІЛЬСТВО ЧЕРЕЗ СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНІ ТИПИ ЖИТЛА
© Баб’як В. І., 2015
Стаття розглядає проблеми створення та реалізації в Україні типів житла для мігрантів, що інтегрується в структуру житлової забудови. На основі аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду запропоновано моделі житла, котрі можна адаптувати під потреби житла для мігрантів.
У дослідженні розглянуто передумови створення і формування різних типів житла для мігрантів, а також чинників, котрі впливають на формування житла для мігрантів у структурі житлової забудови. На основі перелічених чинників запропоновано моделі архітектурно-планувальних вирішень і варіанти їх інтеграції у житлове середовище.
Ключові слова: житло для мігрантів, типи житла, ґеттоїзація, інтеграція у суспільство.

Література – 5

УДК 72.01 (477)
О. Г. Бойко**, Т. Є. Казанцева*, М. М. Захарчишин**
Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра дизайну та основ архітектури,
**кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

ВІЛЛА РАМУЛТА У ЛЬВОВІ. ІСТОРИЧНІ ТА НАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ ДО РЕСТАВРАЦІЇ
© Бойко О. Г., Казанцева Т. Є., Захарчишин М. М., 2015
На основі натурних та архівних досліджень проведено стилістичний, композиційний та конструктивний аналіз вілли Рамулта у Львові та розроблено пропозиції до її реставрації.
Ключові слова: натурні та архівні дослідження віллової забудови, вілла Рамулта у Львові, реставрація віллової забудови.

Література – 25

УДК 72.01 (477)

О. Г. Бойко, І. І. Погранична
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

ПАЛАЦОВО-ПАРКОВІ АНСАМБЛІ ЯКУБА КУБІЦЬКОГО НА ВОЛИНІ. АРХІТЕКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ, ПРОПОЗИЦІЇ ДО РЕСТАВРАЦІЇ

© Бойко О. Г., Погранична І. І., 2015

На основі іконографічних, картографічних матеріалів та натурних обстежень проведено стилістичний, композиційний та конструктивний аналіз ампірових палацово-паркових комплексів на Волині та визначено архітектурні особливості палаців авторства Якуба Кубіцького. Розроблено програму збереження, консервації та реставрації палацово-паркового ансамблю у с. Самчики Хмельницької обл.
Ключові слова: палацово-паркові комплекси, ампір, архітектурні твори, палац, збереження, реставрація.

Кількість посилань 11

УДК 726.3(477.4)

О. Г. Бойко, М. Хохонь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

ОСОБЛИВОСТІ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МОНАСТИРЯ ОО. ДОМІНІКАНІВ У ПІДКАМЕНІ

© Бойко О. Г., Хохонь М., 2015

У статті досліджено сакральний простір Підкаменя, сформований Домініканським монастирем та каплицями, розташованими поза межами монастирського комплексу. На основі бібліографічних та іконографічних матеріалів, а також проведених натурних обстежень висвітлено історичні та архітектурні особливості каплиць.
Ключові слова: сакральний простір, каплиця, монастир, домінікани, ліхтар, фронтон, склепіння, пілястра, консервація, реставрація.

Кількість посилань 16

УДК 711.728
У. Ю. Вербицька
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

АРХІТЕКТУРА БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛА В ІСТОРИЧНО СФОРМОВАНІЙ ЗАБУДОВІ МІСТА
© Вербицька У. Ю., 2015
У статті описано розроблені автором принципи архітектурно-планувальної організації нових житлових будинків у історично сформованій забудові міста, визначено пріоритетний контингент мешканців, а відтак і домінуючу номенклатуру житлових одиниць та додаткових послуг у житловому будинку. Представлено типи житлових одиниць для проектування у сформованій забудові центру міста, що відповідають різним соціальним потребам споживачів, віковим групам населення і чисельним складам сім’ї.
Ключові слова: житло, історично сформована забудова, принципи формування, типи житлових одиниць, контингент споживачів, соціологічне дослідження.

Література – 6

УДК 711.4; 314.7
І. А. Височин
Сумський національний аграрний університет

МІГРАЦІЙНИЙ ЧИННИК НА ГОЛОВНИХ ЕТАПАХ МІСТОБУДУВАННЯ
© Височин І. А., 2015
У статті розглянуто активний вплив міграційного натиску (переміщень і розселення по території) на планувальну структуру поселень. Елементи системи розселення – центри, периферії, вуличні мережі, інженерні комунікації, житлові райони формують багаторівневі структури, які з’єднані функціональними і просторовими зв’язками. Містобудівний контекст у вивченні міграційних переміщень населення має на меті розробити механізм структурної реорганізації архітектурного середовища.
Ключові слова: міграція, міграційний чинник, міграційні потоки, міста-мегаполіси, міграційний наплив, архетип, системи розселення, трудові ресурси, містобудівний чинник.

In the article the active influence of migration pressure (displacement and resettlement of the territory) in the planning of the settlements.
Elements settlement system – centers, peripherals, street networks, utilities, residential areas form a multi-level structure, connected functional and spatial relationships. Town рlanning in the context of the study of migratory population movements aims to develop a mechanism restructuring of the architectural environment.
Key words: migration, migration factor, migration flows, megacities, migratory influx, archetype settlement system, human resources, urban development factor.

Література – 5

УДК 624.12, 69.059.4

Д. Г. Гладишев, М. О. Бродський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій

ВАРІАНТИ ПІДСИЛЕННЯ ОБОЛОНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ГРАДИРЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ФАКТИЧНОГО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
 Гладишев Д. Г., Бродський М. О., 2015
У статті наведені конструктивні рішення підсилення залізобетонних оболонок баштових градирень із застосуванням попередньо напружених та звичайних зовнішніх залізобетонних ребер або композитних матеріалів, які застосовані на реальних об’єктах України і Польщі.
Ключові слова: баштова градирня, оболонка, обстеження, підсилення, ремонт.

Кількість посилань 9

УДК 711
Б. В. Гой, Х. О. Катола
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ “ЗЕЛЕНОЇ АРХІТЕКТУРИ” В СУЧАСНОМУ ПРОЕКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ
© Гой Б. В., Катола Х. О., 2014
Розглянуто розвиток поняття “зеленої архітектури”, як нового етапу розвитку архітектури на прикладах сучасних тенденцій проектування та будівництва об’єктів “зеленої архітектури”, враховуючи необхідні екологічні потреби нашого часу.
Ключові слова: “зелена архітектура”, екологічна проблема, вертикальне озеленення, арбоскульптура, арбоархітектура, “зелена” будівля, “жива” споруда, самовідновлювана споруда, малі архітектруні форми, ландшафтний театр.

Література – 13

УДК 726.7:727.4
О. І. Жовква
Київ, міська держ. адм.
департамент містобудування та архітектури

ЗМІСТОФОРМИ МЕЧЕТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ
© Жовква О. І., 2015
Приділено увагу питанню дослідження формотворення в сучасній мусульманській культовій архітектурі в контексті усталених традицій, а також із врахуванням новітніх тенденцій, пошуків інтернаціональної архітектури сакральних споруд. Розглянуто питання мистецького оздоблення інтер’єрів мусульманських культових споруд (мечетей).
Ключові слова: мечеть, медресе, міхраб, кібла.

Література – 22

УДК 624.012

Р. І. Кінаш, Я. С. Гук*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій,
Ужгородський національний університет,
*кафедра міського будівництва і господарства

МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ПЛОЩ ЗОВНІШНЬОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДАХУ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

© Кінаш Р. І., Гук Я. С., 2015

Наведено методику обчислення нормативних площ даху систем зовнішнього водовідведення з підвісними лійками, що зароблені в конструкцію даху або встановлені в надкарнізних лотках, з використанням результатів 125-річних (1889–2014 рр.) спостережень за опадами на 9 метеостанціях Закарпатської області.
Ключові слова: річні опади, рідкі і змішані опади, абсолютний добовий максимум опадів, метеостанції, висоти, висотно-опадові коефіцієнти, лійки, дахи.

Кількість посилань 20

УДК 7.01 + 72.01
Х. П. Крамарчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут Архітектури Кафедра ДОА

ФЕНОМЕН ПОЕТИЧНОГО ОБРАЗУ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ АРХІТЕКТУРИ
© Крамарчук Х. П., 2015
Розкрито питання становлення категорії поетичного образу в архітектурно-предметному середовищі.
Ключові слова: поетичне мислення, поетичний образ, художній образ, духовно-матеріальна природа, символ, Істина, буття.

Література – 47

УДК 712
О. Ю. Криворучко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

МЕТОДИ ПОЖВАВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ НА ПРИКЛАДІ ВОРКШОПУ З РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ПЛОЩІ МИТНОЇ У ЛЬВОВІ
© Криворучко О. Ю., 2015
У статті йдеться про воркшоп як інструмент впливу на функціонування громадського простору в міському середовищі. Визначено його функції, засоби та результати, до яких він приводить. Розглянуто приклад воркшопу з ревіталізації площі Митної у Львові.
Ключові слова: воркшоп, громадський простір, міське середовище, ревіталізація, площа Митна, Львів.

Література – 14

УДК 72.01(03)
С. М. Лінда
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

МЕТОД СТИЛІЗАЦІЇ В АРХІТЕКТУРІ ІСТОРИЗМУ
© Лінда С. М., 2015
У статті розглянуто метод стилізації в архітектурі історизму, де стилізація постає не лише як метод формоутворення, але і як спосіб репрезентації власного ставлення до минулого, як його семантико-аксіологічна інтерпретація.
Ключові слова: історизм, архітектура, стилізація, циклічна модель історичного руху.

Література – 28

УДК 721.011.12:69.034.9

С. М. Лінда, О. Пекарчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІНИ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ БАГАТОКВАРТИРНОЇ ЗАБУДОВИ РУБЕЖУ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ ЛЬВОВА
© Лінда С. М., Пекарчук О., 2014
У статті досліджено особливості змін фасадів багатоквартирних будівель кінця ХІХ – початку ХХ ст. протягом їх експлуатації. Розглянуто методи та напрями збереження, відновлення та зміни архітектурно-художнього образу будинків.
Ключові слова: реставрація, реконструкція, фасад, багатоквартирні будинки кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Кількість посилань 10

УДК 711.4
Т. М. Максим’юк, В. В. Дідик, М. М. Грицак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНИЙ КОМПЛЕКС “ЦИТАДЕЛЬ”
© Максим’юк Т. М., Дідик В. В., Грицак М. М., 2015
Розглянуто етапи формування території природно-ландшафтного комплексу “Цитадель” у Львові та особливості його функціонального зонування сьогодні. Запропоновано концепцію його архітектурно-планувальної організації з влаштуванням мілітарного парку “Цитадель”, а також вирішення ландшафтними засобами його меморіально-пам’яткової функції.
Ключові слова: Цитадель, природно-ландшафтний комплекс, мілітарний парк, меморіальний партер.

Література – 9

УДК 749:57.01
С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ОСНОВИ ФОРМОТВОРЕННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРЕДМЕТНОГО БІОДИЗАЙНУ

© Мигаль С. П., Дида І. А., Казанцева Т. Є., 2015

Окреслено основні об’єкти предметного біодизайну, виділено основні прийоми їх проектування та визначено основні тенденції формотворення для кожного типу виробів.
Ключові слова: предметний біодизайн, біодизайн меблів, біодизайн світильників.

Кількість посилань 14

УДК 712.3/.7
Я. О. Онуфрів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ В СТРУКТУРІ ЛАНДШАФТУ СКОЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

© Онуфрів Я. О., 2015

У статті досліджено взаємозв’язок ландшафтно-просторової та планувальної структури території рекреаційного призначення на рівні районного планування. В контексті тематики детальніше описано особливості ландшафтно-просторової організації комплексів зимової рекреації в Сколівському районі Львівської області.
Ключові слова: рекреаційна структура території, природний ландшафт, гірськолижний комплекс

Кількість посилань 12

УДК 711
Г. П. Петришин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ В ІНСТИТУТІ АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” У 2012–2014 РОКАХ
© Петришин Г. П., 2015
Створення у 2012 р. в Інституті архітектури спеціалізованої вченої ради Д 35.052.11 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук на базі спеціалізованої вченої ради К 35.052.11, яка працювала від 1998 р., сприяло зростанню наукових кадрів Львівської політехніки, зміцненню регіональної школи та утвердило її вплив на формування наукової думки в Україні.
Ключові слова: Львівська політехніка, спеціалізована вчена рада, теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури, архітектура будівель і споруд.

Кількість посилань 3

УДК 016:712.00
Б. С. Посацький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

ТЕТЯНА МАКСИМ’ЮК – У ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ
© Посацький Б. С., 2015

Розглянуто життєвий і творчий шлях архітектора і педагога Тетяни Максим’юк. Проаналізовано її архітектурно-ландшафтні твори, виокремлено їх характерні риси.
Ключові слова: Максим’юк, ландшафтна архітектура, парк.

Кількість посилань 5

УДК 725

В. І. Проскуряков, І. Ю. Тимовчак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ
© Проскуряков В. І., Тимовчак І. Ю., 2015
Автор узагальнив попередні результати комплексного дослідження українського та світового досвіду проектування об’єктів для дипломатичної діяльності, що дало змогу встановити тенденції формування архітектури та напрямок їх діяльності, що підтвердило важливість створення таких представництв для розвитку дипломатії та створення позитивного іміджу України у світі.
Ключові слова: проектування, дипломатичне представництво, консульство, посольство, принципи типології, архітектурний образ.

Література – 13

УДК 711
R. Przewłocka-Sionek
Technical University of Łódź,

LVIV’S RESIDENTIAL ARCHITECTURE FROM THE TURN OF THE 19TH/20TH CENTURY
© Przewłocka-Sionek R., 2015
Розглянуто дуже важливий період у розвитку львівської житлової архітектури –злам ХІХ–ХХ століть. Проаналізовано нові архітектурні вирішення, які залежали від нових конструкцій та нових потреб мешканців.
Ключові слова: архітектура, житлові будинки, розвиток, фасади, деталь.

Література – 5

УДК 726.71
В. Р. Радомська, І. А. Тирпич*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури,
*Київська національна академія образотворчого мистецтва та архітектури

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТА РЕНОВАЦІЙНО-ЕСТЕТИЧНІ ЗМІНИ ІНТЕР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЦЕРКВИ УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ У ЛЬВОВІ
© Радомська В. Р., Тирпич І. А., 2015
Розглянуто еволюцію розвитку архітектурного комплексу церкви Успіння Бого¬родиці (м. Львів). Виявлено основні етапи реноваційно-естетичних змін в інтер’єрному середовищі церкви та заакцентовано на конкурсі 1911 р. по естетичній реконструкції художнього та предметного наповнення церкви за участю відомого львівського монументаліста Модеста Сосенка (1875–1920). Основна ціль дослідження – на прикладі однієї архітектурної пам’ятки виявити історіографію естетично-реноваційних змін, які супроводжують будь яку нерухому пам’ятку протягом певного хронологічного періоду.
Ключові слова: церква, архітектурний ансамбль, етапи розвитку, об’ємно-просто¬рова композиція, інтер’єр, стінописи, предметне середовище, конкурс, Модест Сосенко

Кількість посилань 7

УДК 726. 477

Я. В. Ракочий, А. М. Борис
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ОНТОЛОГІЯ ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ АТРИБУТІВ У САКРАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ ГАЛИЧИНИ

© Ракочий Я. В., Борис А. М., 2015

У статті зроблено спробу підсумувати досвід пошуків та утвердження українських національних атрибутів у сакральній архітектурі Галичини рубежу ХІХ–ХХ ст., в якому ключову роль відіграла творчість архітектора Василя Нагірного. Окреслено основні прийоми, розроблені галицькими архітекторами того часу, для вираження української національної, конфесійної та культурно-цивілізаційної ідентичності.
Ключові слова: сакральні споруди, національна ідентичність, Василь Нагірний.

Кількість посилань 6

УДК 711.424

О. В. Рибчинський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

РИНКОВІ ПЛОЩІ В КОМПОЗИЦІЙНО-ПЛАНУВАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНОГО МІСТА

© Рибчинський О. В., 2015

Розглянуто питання типології взаємозв’язків ринкової площі та композиційно-планувальної структури історичного міста, а також відображення видів функ¬ціонального призначення в архітектурі центрів історичного міста.
Ключові слова: ринкова площа, композиційно-планувальна структура історич¬ного міста, функціональне призначення площі.

Кількість посилань 41

УДК 725.31(477+438+498)
Ю. А. Рочняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

АРХІТЕКТУРНІ ТИПИ ВОКЗАЛІВ ЗАЛІЗНИЦІ ПЕРЕМИШЛЬ – СУЧАВА
© Рочняк Ю. А., 2015
Виявлені розміщення, характерні риси та стилістично-композиційні властивості вокзалів уздовж залізниці Перемишль – Сучава, сформульовані їхні головні типи.
Ключові слова: залізниця, вокзал, стилістичні риси, тип.

Література – 17

УДК 711.45
І. В. Русанова, Н. Я. Данилко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНО­ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ І МІСЦЬ ВІДПОЧИНКУ У ПРИМІСЬКІЙ ЗОНІ ЛЬВОВА
© Русанова І. В., Данилко Н. Я., 2015
В статті проаналізовано сучасний стан рекреаційно-оздоровчих закладів приміської зони Львова, виявлено проблеми, що гальмують їх подальший розвиток. Розглянуто особливості рекреаційної діяльності на приміських територіях та перспективний розвиток її нових форм і видів.
Ключові слова: рекреація, приміська зона.

Кількість посилань 6

УДК 711.4
Е. Я. Садовська
Краківська політехніка ім. Тадеуша Костюшка,
Інститут історії архітектури і консервації пам’яток

КООПЕРАТИВНА ОФІЦЕРСЬКА КОЛОНІЯ У ЛЬВОВІ

© Садовська Е. Я., 2015

У Львові, у Галицькому районі міста, при новопрокладених паралельно до головної магістралі вул. Зеленої вулицях Черешневій і Офіцерській виникло в 1923-1931 роках нове кооперативне поселення – т.зв. Офіцерська колонія. Складалося воно з мурованих двоповерхових спарених будинків. Проектантами будинків були: професор Львівської політехніки, архітектор Тадей Врубель, а також архітектори Владислав Лімберген, Вітольд Якімовскі і Роман Вельпель. Поселення запроектовано як комплекс будинків із облаштованими присадибними ділянками, що стало втіленням бачення професора Львівської політехніки Ігнасія Дрекслера міста-саду в малому масштабі.
Ключові слова: Львівська політехніка, Ігнасій Дрекслер, кооперативне поселення, Офіцерська колонія, місто-сад, містобудування Львова.

Кількість посилань 55

Syndicate content