№ 719 (2011)

УДК 681.14

F. Geche1, V. Kotsovsky1, A. Batyuk2
1Uzhgorod National University,
2Lviv National University “Львівська політехніка”

THE RECOGNITION OF DISCRETE PATTERNS AND SIGNALS IN THE NEURAL BASIS

© Geche F., Kotsovsky V., Batyuk A., 2011

The method of real time synthesis of four-layered neural schemes for the recognition of Boolean vectors is studied in the paper. Also studied is the efficiency of the working of these schemes dependent upon the values of the tolerance matrix indices used in the recognition schemes synthesis.
Key Words: Tolerance matrix, p-cover, threshold element, neural basis, learning sample.

Запропоновано метод синтезу чотирьохшарової нейромережі для розпізнавання об’єктів, закодованих бульовими векторами. В основі цього метода є p-розклад множин бульових векторів і синтез нейроелементів методом матриць толерантності.
Ключові слова: матриця толерантності, p-покриття, нейроелемент, нейробазис, навчальна вибірка.

Література – 4

УДК 519-866

П. Бідюк1, О. Гожий2, О. Лосєва1
1Національний технічний університет
“Київський політехнічний інститут”,
Інститут прикладного системного аналізу
2Чорноморський державний університет ім. Петра Могили,
кафедра інформаційних технологій і програмних систем

СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНА АДАПТАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

© Бідюк П., Гожий О., Лосєва О., 2011

Запропоновано концепцію формулювання та розв’язання задач адаптивного прогнозування на основі методології системного аналізу, що ґрунтується на комплексному використанні методів попередньої обробки і аналізу даних, математичного і статистичного моделювання, прогнозування та оптимального оцінювання станів досліджуваних процесів. Циклічне адаптування структури і параметрів моделі до досліджуваного процесу на основі застосування множини статистичних характеристик цього процесу забезпечує отримання високоякісних коротко- та середньострокових прогнозів за умови наявності інформативних даних. Виконані дослідження запропонованої методики свідчать про можливості її застосування до аналізу широкого класу процесів довільної природи.
Ключові слова:прогнзування, процес, структура, статистика.

A concept is proposed for a formulating and solving the problem of adaptive forecasting that is based on the system analysis methodology and combined use of preliminary data processing techniques, mathematical and statistical modeling, forecasting and optimal state estimation of the processes under study.
Keywords: prohnzuvannya, process, structure, statistics.

Література – 10

УДК 621.382

Р. Базилевич, В. Влах, Д. Януш
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

АЛГОРИТМИ ГРУПОВОГО ЗГОРТАННЯ В ЗАДАЧАХ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ

© Базилевич Р., Влах В., Януш Д., 2011

Пропонується алгоритмічна та програмна реалізація групового згортання елементів для задач ієрархічної декомпозиції електронних схем. Підхід дає змогу пришвидшити розв’язання задач декомпозиції без істотних погіршень її якості.
Ключові слова: ієрархічна декомпозиція, розбиття схеми, групова згортка.

Algorithmic and software implementations of group reduction for hierarchical decomposition of electronic circuits are proposed. Approach reduces the running time without significant worsening of the quality.
Keywords: hierarchical clustering, circuits partitioning, group reduction.

Література – 6

УДК 621.382

Р. Базилевич, В. Влах, Д. Януш
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗБИТТЯ СХЕМ ПЕРЕПРИЗНАЧЕННЯМ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

© Базилевич Р., Влах В., Януш Д., 2012

Запропоновано алгоритм для оптимізації початкового розбиття складних схем шляхом перепризначення граничних елементів. Експериментальні дослідження виконано на 100 випадково згенерованих початкових розв’язках. Отримані результати є задовільними.
Ключові слова: розбиття схем, оптимізація, граничні елементи, перегрупування.

The algorithm for partitioning optimization by replacing of border elements is proposed. Results of optimization random generated partitions is described. Experiment is performed on 100 random generated initial solutions. The results are satisfactory.
Keywords: optimization, partitioning, rearrangement, border elements.

Література – 6

УДК 519.16

Р. Базилевич, Б. Кузь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА

© Базилевич Р., Кузь Б., 2011

Розроблено алгоритми декомпозиції задачі комівояжера. Запропоновано виділити чотири етапи розв’язання задачі: кластеризація множини вхідних точок, розв’язання часткових задач у виділених кластерах, зшивання часткових розв’язків у загальний розв’язок та його оптимізація. Метод дає змогу зменшити затрати часу на пошук розв’язку з незначними втратами якості.
Ключові слова: задача комівояжера, комбінаторна оптимізація, декомпозиція.

Decomposition algorithms for TSP are developed. The paper proposes to split the full problem into four stages: decomposition into clusters, finding the partial solutions for each cluster, merging partial solution into full solution and its optimization. Approach could reduce the computation time with small quality losses.
Keywords: traveling salesman problem, combinatorial optimization, decomposition

Література – 6

УДК 621.382

Р. Базилевич, І. Щерб’юк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ВИХОДУ З ЛОКАЛЬНИХ ЕКСТРЕМУМІВ У ЗАДАЧАХ РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

© Базилевич Р., Щерб’юк І., 2011

Запропоновано алгоритм виходу з локальних екстремумів у задачах розміщення елементів електронних схем. На основі тест-задачі Стейнберга досліджено ефективність стратегії почергової зміни метрик: евклідової та евклідової в квадраті.
Ключові слова: розміщення елементів, алгоритм сканування, локальні екстремуми.

The algorithm to escape from the local extrema in placement problem of electronic circuits is proposed. Based on the Steinberg test-case the effectiveness of iterative changing the metrics the solution: Euclidean and squared Euclidean is investigated.
Key words: elements placement, scanning algorithm, local extrema.

Література – 6

УДК 621.311.13

В. Ванько, О. Шклянка
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

 Ванько В., Шклянка О., 2011

Проаналізовано стан нормативно-технічної бази стосовно якості електроенергії і систематизовано перелік показників якості у вигляді певних груп. Запропоновано додаткові показники якості електроенергії, що дають змогу повніше характеризувати часові зміни напруги мережі за появи різноманітних процесів погіршення якості в енергосистемі.
Ключові слова: якість, електрична енергія, показник якості, стандарт, енергетична система, матриця якості.

The analysis of normative and technical base for power quality, systematic list of quality indicators in the form of certain groups. The new indicators of quality electricity to characterize temporal changes in voltage network at the appearance of various processes of degradation in the power system.
Key words: quality, electric power, index of quality, standard, power system, matrix of quality.

Література – 7

УДК 621.391

Н. Вишневська, Б. Демида
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВІДЖЕТІВ: ВІНДОВС-ГАДЖЕТИ

© Вишневська Н., Демида Б., 2011

Досліджено методи графічного представлення динамічно-змінної інформації, а саме – відтворення розкладу для викладачів кафедри АСУ – у заданій області робочого столу для операційних систем Windows Vista таWindows 7. Подано приклад розв’язання поставленої задачі шляхом використання відокремлених графічних модулів - віджетів (на прикладі Windows Gadgets), реалізованих за допомогою платформи Microsoft Windows Sidebar. Віджет для робочого столу є графічним інтерфейсом, що отримує дані від веб-ресурсу (сайту) за допомогою безпровідникової технології передачі даних мережею – технології веб-сервісів. Зв’язок між двома платформами здійснюється на основі HTTP-запитів у мережі Інтернет.
Ключові слова: гаджет, віджет, віндовс 7, віндовс-віста, галерея гаджетів, платформа гаджетів, бічна панель, програмування гаджетів, розроблення гаджетів.

In this article investigates methods of graphic representation for dynamically changed information – namely, approaches for Lecturers’ Schedule’s presentation for ACS department of National university ”Lviv Polytechnic“ – in a given place of desktop for operating systems Windows Vista/Windows 7, implemented using Microsoft Windows Sidebar platform. Desktop widget is a graphical interface that receives data from a Web-resource (site) using wireless technology for data networks – web service technology. The relation between graphical platform and data platform is based on HTTP-requests on the Internet.
Key words: gadget, widget, sides.how gadget, web gadget, Windows 7, Windows Vista, gadget gallery, Gadgets Platform, Sidebar, gadget programming, gadget developing.

Література – 3

УДК 536.24

В. Гавриш, О. Нитребич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ В ЕЛЕМЕНТАХ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ІЗ НАСКРІЗНИМИ ЧУЖОРІДНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ

© Гавриш В., Нитребич О., 2011

Розглядається стаціонарна осесиметрична задача теплопровідності для ізотропного шару з наскрізним чужорідним циліндричним включенням, яке виділяє тепло. За допомогою кусково-лінійної апроксимації температури на граничній поверхні включення та інтегрального перетворення Ганкеля побудовано аналітичний розв'язок задачі з граничними умовами другого роду. Виконано числові розрахунки температурного поля та проаналізовано їх для заданих геометричних і теплофізичних параметрів.
Ключові слова: температура, теплопровідність, стаціонарна, осесиметрична, ізотропний, чужорідне наскрізне циліндричне включення, ідеальний тепловий контакт.

The steady state axially symmetric problem of thermal conduction for isotropic layer with heat-generating foreign reach-through cylindrical inclusion has been considered. Using piecewise linear approximation of the temperature on the inclusion boundary surfaces and applying the Hankel integral transform the analytical solution of the heat conduction problem with boundary conditions of second order has been formed. The numerical calculations of temperature fields have been conducted and analyzed for given geometrical and thermophysical parameters.
Key words: temperature, thermal conduction, steady state, axially symmetric , foreign reach-through cylindrical inclusion, ideal thermal contact.

Література – 10

УДК 621.384.327

Н. Гоц, В. Мельник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ МЕТОДОМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

© Гоц Н., Мельник В., 2011

Розглянуто методи оцінювання якості продукції і послуг, перелічено переваги апарату нечіткої логіки для застосування його в кваліметрії, запропоновано алгоритм оцінювання якості продукції і послуг з використанням нечіткої логіки і наведено два приклади його застосування.
Ключові слова: методи оцінювання якості продукції і послуг, нечітка логіка, алгоритм оцінювання.

The article reviewed existing methods for evaluating the quality of products and services, advantages of fuzzy logic system for its use in qualimetry, proposed algorithm for evaluating the quality of products and services using fuzzy logic and gives two examples of its application.
Keywords: methods for evaluating the quality of products and services, fuzzy logic, evaluation algorithm.

Література – 5

УДК 004.942:934.22

М. Давидов, Ю. Нікольський, С. Тиханський, В. Пасічник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІЗЕМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЖЕСТОВІЙ МОВІ

© Давидов М., Нікольський Ю., Тиханський С., Пасічник В., 2011

Розглянуто проблему розпізнавання артикуляції у відеопотоці. Пропонується метод розпізнавання артикуляції та його комп’ютерна реалізація. Метод протестований на відеозаписах промовляння слів та на зображеннях облич.
Ключові слова: жестова мова, артикуляція, розпізнавання образів, розпізнавання обличчя, активна модель форми, нормалізація зображення.

The articulations recognition in video stream problem is considered. Articulation recognition method and it’s computer implementation are proposed. It was tested on human speech video records and on samples from the face database.
Keywords: sign language, articulation, image recognition, face recognition, active shape model, image normalization.

Література – 11

УДК 004.9

1 Я. Драган, 2 М. Медиковський, 3 Н. Шаховська
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра програмного забезпечення,
2кафедра автоматизованих систем управління,
3кафедра інформаційних систем та мереж

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРОБЛЕМА КОНЦЕПЦІЇ ПРОСТОРУ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

© Драґан Я., Медиковський М., Шаховська Н., 2011

Як вислід системного аналізу онтології понять, що стосуються формування рішень, та аналогій з відомими науковими фактами обґрунтовано запровадження поняття простору даних.
Ключові слова: формування рішень, інформація, відомості, дані, простір даних.

As outcome of system analysis ontology concepts concerning the formation of solutions and analogies with the known scientific facts there is justified the introduction of the concept of dataspace.
Keywords: decisions formation, information, data, dataspace.

Література – 18

УДК 531.36+534

І. Дронюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ОРТОГОНАЛЬНИХ ATEB-ПЕРЕТВОРЕНЬ

 Дронюк І., 2011

Розглянуто ортогональне перетворення Фур`є та Хартлі. Як узагальнення цих перетворень запропоновано метод ортогональних перетворень, що ґрунтується на періодичних Ateb-функціях. Доведено деякі властивості введеного Ateb-перетворення.
Ключові слова: ортогональні тригонометричні перетворення, Ateb-функції, перетворення Хартлі.

The article deals with Fourier and Hartley orthogonal transformation. As a generalization of these changes, the method of orthogonal transformations based on periodic Ateb-functions was suggested. Some properties of entered Ateb-transformation were proved.
Keywords: orthogonal trigonometric transformations, Ateb-functions, Hartley transformation.

Література – 7

УДК 681.3

І. Дронюк, О. Городецька
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем видавничої справи

РОЗРОБЛЕННЯ БІТОВИХ КАРТ МЕТОДОМ АМПЛІТУДНО-МОДУЛЬОВАНОГО РАСТРУВАННЯ

 І. М. Дронюк, О. Городецька, 2011

Проаналізовано методи растрування. Запропоновано метод побудови бітових карт на основі амплітудного та частотно-модульованого растрування. Розроблено програму, яка реалізує побудову бітових карт для високоякісного поліграфічного друку.
Ключові слова: амплітудно -модульоване растрування, бітові карти, друк.

The article analyzes the existing methods of screening. The method of constructing bitmap based on the amplitude and frequency-modulated screening was suggested. A program that implements the construction of bitmaps for high-quality printing was developed.
Keywords: screening, amplitude -modulated screening, bitmaps, printing.

Література – 5

УДК 004.032.26

А. Коваленко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ МІМІЧНИХ ПРОЯВІВ ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНУ

© Коваленко А., 2011

Представлено теоретичну основу для побудови нейромережевого класифікатора емоцій людини на основі мімічних проявів.
Ключові слова: нейронні мережі, класифікація образів, емоції, міміка, обличчя, мімічні прояви.

Theoretical basic for building human emotions classifier using multilayer perceptron is considered.
Key words: neural networks, image classification, emotions, mimic, face, facial expression.

Література – 12

УДК 004.932.4; 004.415.2; 004.415.3

А. Ковальчук, Д. Пелешко
Національний університет “ Львівська політехніка ”,
кафедра інформаційних технологій видавничої справи

ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЦЬ АДАМАРА ДЛЯ ШИФРУВАННЯ – ДЕШИФРУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

© Ковальчук А., Пелешко Д., 2011

Описано використання апарату матриць Адамара для шифрування – дешифрування зображень. Шифрування – дешифрування проводиться без і з додатковим зашумленням.
Ключові слова: шифрування, дешифрування, матриця Адамара, зашумлення.

We describe the use of Hadamard matrices apparatus for encryption - decryption of images. Encryption - decryption is performed without and with additional noise.
Keywords: encryption, decryption, Hadamard matrix, noise.

Література – 4

УДК 01.05.02; 05.13.06; 05.13.21

1А. Ковальчук, 1Д. Пелешко, 2М. Навитка, 3 Ю. Борзов
1Національний університет “Львівська політехніка” ,
кафедра інформаційних технологій видавничих систем,
2кафедра інформаційних систем і технологій,
3Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ВИКОРИСТАННЯ ПОБІТОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ШИФРУВАННІ-ДЕШИФРУВАННІ КОЛЬОРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ У МОДИФІКАЦІЯХ АЛГОРИТМУ RSA

© Ковальчук А., Пелешко Д., Навитка М., Борзов Ю., 2011

Запропоновано модифікації шифрування - дешифрування кольорових зображень, які грунтуються на використанні ідей базового алгоритму RSA з використанням побітових операцій. Розроблено модифікації алгоритму RSA такі, що зберігається криптографічна стійкість і забезпечується повна зашумленість зображення для запобігання використанню методів візуальної обробки зображень.
Ключові слова: кольорове зображення, обробка зображень, зашумленість, стійкість.

A modification of the encryption - decryption color images based on the use of the basic ideas of RSA algorithm using bitwise operations. A modification of RSA algorithm are stored by cryptographic resistance and provides full noisy image in order to prevent the use of methods of visual imaging.
Keywords: color image, image processing, noise, stability.

Література – 5

УДК 378:004 004.9

Т. Ковалюк1, О. Єфіменко2
1Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління,
2Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України, відділ природничо-математичної освіти

ПРО РОЗВИТОК ІТ-ОСВІТИ УКРАЇНИ

© Ковалюк Т., Єфіменко О., 2012

Проаналізовано зміст підготовки ІТ-фахівців, аспекти взаємодії вищої ІТ-освіти та ІТ-індустрії України. Для реформування ІТ-освіти пропонується концентрація ІТ-напрямів підготовки у галузі знань “Інформатика та інформаційні технології”.
Ключові слова: вища ІТ-освіта, ІТ-індустрія, узагальнені об’єкти діяльності випускників.
This article analyzes the content of preparation of IT-professionals, aspects of the interaction between higher IT-education and IT industry of Ukraine. For IT education reform proposed concentration of IT training areas in the field of knowledge “Informatics and information technology”.
Keywords: higher IT education, IT industry, general objects of the graduates.

Література – 2

УДК 62-502.101.5

І. Ковела, А. Наконечний, Ю. Яцук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

СИНТЕЗ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЦИФРОВОГО ПІД-РЕГУЛЯТОРА З ЧОТИРМА ПАРАМЕТРАМИ НАСТРОЮВАННЯ

© Ковела І., Наконечний А., Яцук Ю., 2011

Пропонується метод параметричного синтезу автоматичних систем на основі цифрових ПІД-регуляторів з чотирма параметрами настроювання за допомогою удосконаленого методу багатокритеріальної параметричної оптимізації. Наведено результати синтезу систем зі статичними об’єктами першого та другого порядку із запізненням, які підтверджують ефективність запропонованого методу та доцільність його застосування у практиці автоматизації промислових об’єктів.
Ключові слова: ПІД-регулятор, синтез автоматичних систем, цифрові системи, регулювання.

The method of parametric synthesis of automatic systems based on digital PID-controllers with four parameters set by improved methods of multi-parametric optimization. The results of synthesis systems with static first-and second-order with delay, confirming the effectiveness of the proposed method and the feasibility of its application in practice of automation of industrial plants.
Keywords: PID-controllers, synthesis of automatic systems, digital systems.

Література – 7

УДК 004.422.81

А. Кондратюк, Т. Коротєєва
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ТРАСУВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ У ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ

© Кондратюк А., Коротєєва Т., 2011

Запропоновано трикомпонентну архітектуру реалізації системи трасування зв’язків у тривимірному просторі моделі багатоповерхової будівлі.
Ключові слова: трасування зв’язків, тривимірний простір, модель будівлі.

This article proposes three-component architecture of the system for tracing connections in three-dimensional model space of the building.
Keywords: trace connections, three-dimensional space, the model of building.

Література – 6

УДК 621.39+674.047

І. Крошний, Я. Соколовський
Національний лісотехнічний університет України

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНИЙ СТАН ДЕРЕВИНИ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ

© Крошний І., Соколовський Я., 2011

Сформульовано математичну модель тепломасоперенесення та деформування капілярно-пористих матеріалів у процесі сушіння з урахуванням пружних, в’язкопружних і пружно-пластичних деформацій. Здійснено чисельне моделювання та досліджено закономірності впливу основних факторів процесу сушіння на розвиток напружено-деформівного стану деревини в умовах неізотермічного вологоперенесення.
Ключові слова: математична модель, процес сушіння, тепломасоперенесення, в’язкопружний стан, деревина, метод скінченних елементів.

In the article is formulated a mathematical model of heat and mass transfer and deformation of capillary-porous materials during drying, taking into account elastic, viscoelastic and elastic-plastic deformations. Done numerical simulation and studied patterns of the major factors influence the drying process on the development of stress-deformable of wood in a non-isothermal moisture transfer.
Key words: mathematical model, the process of drying, heat and mass transfer, viscoelastic state, wood, finite element method.

Література – 17

УДК 002.53/.55

Н. Кунанець1, Р. Щур2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж
2кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

СТВОРЕННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

© Кунанець Н., Щур Р., 2011

Розглянуто процес роботи над створенням консолідованого інформаційного ресурсу туристичної галузі Львівської області. Проаналізовано методи консолідованої інформації та засоби для створення такого ресурсу.
Ключові слова: консолідована інформація, консолідований інформаційний ресурс, галузь туризму.

The article considered process of work to create consolidated information resource tourism industry Lviv region. Examines the methods of consolidated information and tools for creating such a resource.
Key words: competitive intelligence, consolidated information resource ,the tourism industry.

Література – 8

УДК 674.09:51-74:519.87:004.942

В. Маєвський1, А. Вус2
1Національний лісотехнічний університет України,
2Львівський національний університет імені Івана Франка

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПИЛЮВАННЯ КОЛОДИ ПАРАЛЕЛЬНО ТВІРНИМ ТА З УРАХУВАННЯМ РЕАЛЬНОЇ ФОРМИ

© Маєвський В., Вус А., 2012

Розроблено математичну модель розпилювання колоди паралельно твірним на пиломатеріали з урахуванням форми поверхні реальної колоди, отриманої за результатами сканування форми поверхонь її поперечних перетинів. Обґрунтовано особливості математичної моделі розрахунку поставів (схем розпилювання) з урахуванням обертання колоди або схеми розпилювання навколо осі колоди на заданий кут за розрізання (розпилювання) вертикальними і горизонтальними січними площинами.
Ключові слова: колода, моделювання, математична модель, твірна, кут, розпилювання, постав (схема розпилювання), лінійна регресійна вісь, пиломатеріал, обертання колоди.

Mathematical model of log sawing into timber parallel to generatrixs with consideration of log real shape received by scanning of surface shape of log cross sections was developed. The features of calculation for mathematical model of sawing pattern taking account log rotation or sawing pattern around log axis at the fixed angle under cutting (sawing) by vertical and horizontal cutting planes were validated.
Keywords: log, simulation, mathematical model, generatrix, angle, sawing, sawing pattern, linear regressive axis, lumber, rotation of log.

Література – 7

УДК 004.832.3:004.942

М. Машевська
Національний університет ”Львівська політехніка”
кафедра інформаційних технологій видавничої справи

НЕЙРОНЕЧІТКІ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ БІОКОМФОРТУ ПРОЖИВАННЯ У МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДИНКАХ

© Машевська М., 2011

Досліджено основні параметри внутрішнього середовища житлового будинку, їх співвідношення та характер впливу цих показників на комфорт проживання людини. Описано процес побудови моделей для обчислення значень параметрів біокомфорту житлового середовища. Розглянуто етапи розроблення нейронечітких моделей для оцінювання рівня біокомфорту у малоповерхових житлових будинках.
Ключові слова: рівень біокомфорту, житло, нечіткий контролер, нейронечітке моделювання.

The basic parameters of internal environment of dwelling-house, their correlation and character of influence of these indexes on the comfort of residence of a human are researched. The process of constructing the models for the calculating the values of parameters of biocomfort in housing environment is described. Stages of the design of neuro-fuzzy models for the evaluation of level of biocomfort in low-rise dwelling-houses are considered.
Key words: level of biocomfort, dwelling, fuzzy controller, neuro-fuzzy modelling.

Література – 7

УДК 378:004 004.9

І. Медзебровський1, З. Дудар2, Т. Ковалюк3
1ІТ-Асоціація України, ITERA Consulting Group
2Харківський національний університет радіоелектроніки,
кафедра програмного забезпечення ЕОМ,
3Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління

СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

© Медзебровський І., Дудар З., Ковалюк Т., 2011

Проаналізовано сучасний стан розвитку ІТ-галузі України, проблеми якісної підготовки ІТ-фахівців, аспекти взаємодії вищої ІТ-освіти та ІТ-індустрії України. Для створення сприятливих для розвитку ІТ-індустрії умов необхідна державна підтримка в питаннях податкової політики, розвитку інноваційних освітніх кластерів та технопарків, регулювання інвестиційної діяльності, підтримки офшорного програмування.
Ключові слова – вища ІТ-освіта, ІТ-індустрія, дефіцит кадрів, ІТ-ресурси.

The article examines the current status of IT industry in Ukraine, problems of quality of training IT professionals, IT aspects of the interaction of higher education and IT industry of Ukraine. To create favorable environment for the development of IT industry State support is needed in matters of tax policy, the development of innovative educational clusters and technology parks, regulation of investment activity, support for offshore software.
Keywords: higher IT education, IT industry, lack of staff, IT resources.

Література – 8

УДК 004.93’14

Р. Мельник, Ю. Каличак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ПОШУК ОБРАЗІВ ЗА ІНДЕКСАМИ КЛАСТЕРІВ ФРАГМЕНТІВ ЗОБРАЖЕНЬ

© Мельник Р., Каличак Ю., 2011

Наведено методику отримання розподілених структурних властивостей образів на основі алгоритму кластеризації об’єму інтенсивності під час фрагментації зображення. Показано застосування отриманих результатів для пошуку зображень за вмістом.
Ключові слова: зображення, образ, простір інтенсивності, об’єм інтенсивності, фрагментація, кластеризація, розподілені ознаки.

Аn extraction method of distributed structural features of patterns based on the clustering algorithm of intensity volume in the fragmentation of an image is presented.
Keywords: image, pattern, intensity space, intensity volume, fragmentation, clustering, distributed features.

Література – 15

УДК 681.3, 621.3

Ю. Морозов, І. Пастернак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

МОДЕЛЬ ОБ’ЄКТНОЇ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

 Морозов Ю., Пастернак І., 2011

Запропоновано варіант моделі об’єктної взаємодії між клієнтом та сервером. Наведено мережну клієнт-серверну взаємодію, а також запропоновано компонентний підхід, який полегшує розроблення мережних інтерфейсів.
Ключові слова: компонентний підхід, моделі об’єктної взаємодії, клієнт-серверна взаємодія, мережний інтерфейс.

The variant the object model of interaction between client and server. The client-server interaction in network. Also proposed component approach, which facilitates the development of network interfaces.
Keywords: component approach, models object interaction, client-server interaction, network interface.

Література – 10

УДК 531.36+534

М. Назаркевич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних технологій видавничої справи

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ НА ОСНОВІ АПЕРІОДИЧНИХ ATEB-ФУНКЦІЙ

 Назаркевич М., 2011

Побудовано метод ідентифікації на основі аперіодичних Ateb-функцій, яка є обов'язковою та невід'ємною умовою ефективного захисту. Ідентифікацію здійснено на основі кореляційних методів порівняння з еталоном на основі максимуму кореляції та метрики Мінковського. Як додатковий параметр у просторі ознак введено похідні Ateb-функцій.
Ключові слова: метод ідентифікації, кореляційні методи, метрика простору.

The identification method based on aperiodic Ateb-functions was developed, which is a mandatory and an essential condition of effective protection. Identification is based on a correlation comparison with the ethalon by methods based on the maximum correlations and Minkowski metric. Derivatives of Ateb-functions were introduced as an additional option in the feature space.
Keywords: identification method, correlation methods, spase metric.

Література – 5

УДК 531.36+534

М. Назаркевич, І. Вербенко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІТВС

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДАНИХ КОРЕЛЯЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ НА ОСНОВІ ATEB-ФУНКЦІЙ

 Назаркевич М., Вербенко І., 2011

Побудовано метод ідентифікації даних на основі Ateb-функцій для встановлення відповідності між розпізнаним документом та його електронним еталоном. Ідентифікація інформації здійснювалася на основі кореляційних методів. Розроблено програмне забезпечення для здійснення ідентифікації.
Ключові слова: Ateb-функції, ідентифікація інформації, кореляційні методи.

We construct a method of identification based on data Ateb-functions for mapping between the recognized document and its electronic standard. Identifying information based on correlation methods. Is developed software for identification.
Keywords: Ateb-functions, identifying information, correlation methods.

Література – 6

Syndicate content