№ 715 (2011)

УДК 004.9

Я.Б. Іванюра, Л.Б. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПІДСИСТЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ

© Іванюра Я.Б., Чирун Л.Б. 2012

Описано процеси функціонування та архітектуру інтелектуальної підсистеми функціонування інтернет-системи страхування автотранспорту.
Ключові слова: страхування, інтернет-система, умови страхування, процеси інтернет-страхування, страховий тариф.

In given article processes of functioning and architecture of an intellectual subsystem of functioning of Internet system of insurance of motor transport are described.
Key words: insurance, internet system. conditions of insurance, processes online insurance, insurance rate.

Література – 15.

УДК 004.42

А.І. Андрухів, Д.О. Тарасов,

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ БІБЛІОТЕКИ У ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВНЗ

© Андрухів А.І., Тарасов Д.О., 2011

Розглянуто завдання, технології, алгоритми та засоби інтеграції автоматизованих бібліотечних інформаційних систем з інформаційними системами університету. Досліджено технологічні особливості розроблення та використання програмного модуля для автоматизованого аналізу комплектування та забезпеченості навчального процесу університету потрібною літературою.
Ключові слова: автоматизована бібліотечна інформаційна система, електронний архів, база даних, інформаційна система, консолідація даних, розрахунок книгозабезпеченості.

The authors reviewed the task, technology, and algorithms for integration of library information systems with information systems of the university. The paper describes technological issues of the development and implementation of web-module for automated analysis of books availability for the university educational process.
Key words: library information system, electronic repository, database, data consolidation.

Кількість посилань 4

УДК 004.92

Т.М. Басюк, А.С.Василюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПОБУДОВА ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ КЛІЄНТ/СЕРВЕР

© Басюк Т.М, Василюк А.С., 2011

Проаналізовано основні аспекти побудови геоінформаційної системи на базі технології клієнт/сервер, наведено особливості проектування, структурну схему та алгоритм функціонування.
Ключові слова: клієнт/сервер, структура, сокет, база даних.

The article analyzes the main aspects of building GIS technology-based client / server, are features of design, structural and functional algorithm.
Key words: client/server structure, socket, database.

Література – 9.

УДК 004.738.5

А. Ю. Берко, В. М. Дорош, Л. В. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ САЙТІВ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

© Берко А. Ю., Дорош В. М., Чирун Л. В., 2012

Розглянуто проблеми побудови інтелектуальних систем керування контентом сайтів електронного бізнесу. Проаналізовано особливості керування контентом web-сайтів. Запропоновано методи та засоби вирішення проблеми.
Ключові слова: Web-контент, система управління контентом, регулярні вирази, сніпети.

Problem of constructing of intelligent systems content management for e-business sites considered in the article. Web-sites content management characteristics were analyzed. Methods and tools of problem solving were proposed.
Key words: web content, content management system, regular expressions, snippets.

Література – 6.

УДК 004.93'1+004.021

О. Вербич, М. Давидов, Ю. Нікольський, В. Пасічник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ТІЛА ЛЮДИНИ У КОМП’ЮТЕРНОМУ ТРЕНАЖЕРІ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

© Вербич О., Давидов М., Нікольський Ю., Пасічник В., 2012

Розглянуто задачу визначення положення тіла людини з відеопотоку для програмного забезпечення «Тренажера української жестової мови». Досліджено алгоритми побудови полігональної моделі для розв’язання цієї задачі.
Ключові слова: скелет бінарного растрового зображення, скелет “зірка”, хвильовий алгоритм побудови скелета, порівняння скелетів.

This paper is devoted to problem of human body position reconstruction from video sequence for Ukrainian Sign Language Trainer software. The polygonal model extraction algorithms were investigated to solve this problem.
Key words: a binary bitmap image skeleton, “star” skeleton, wave algorithm of skeletonization, skeleton comparison.

Література – 9.

УДК 004.9

О.М. Верес, Е.А. Евоян,

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІЯЛЬНОСТІ КІНОПРОКАТУ

© Верес О.М., Евоян Е.А., 2012

Досліджено та проаналізовано проблеми, пов’язані з кіновиробництвом та кінопрокатом в Україні. Розглянуто основні принципи побудови інформаційної інтелектуальної системи діяльності кінопрокату. Запропоновано модель подання знань інтелектуальної складової інтелектуальної інформаційної системи та її практичну реалізацію у вигляді експертної системи надання консультації клієнту з вибору кінофільму.
Ключові слова: кінопрокат, інтелектуальна інформаційна система, інтелектуальна компонента, база даних, експертна система.

In the article researched and analyzed the problems associated with the filmmaking and film distribution in Ukraine. Considered the basic principles of information intelligent system of the film distribution activity. Proposed the model of knowledge of the intellectual component of intellectual information system and its practical implementation in the form of expert system to provide advice to the client on a movie.
Key words : film distribution, intelligent information system, intelligent component, database, expert system.

Література – 12.

УДК 004.652

О.М. Верес, А.Б. Полоцький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З КОНТРОЛЮ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

© Верес О.М., Полоцький А.Б., 2011

Описано методику збирання, аналізування і опрацювання інформації системи електропостачання. Здійснено системний аналіз предметної області та розроблено концептуальну модель бази даних та структуру інформаційного забезпечення.
Ключові слова: електропостачання, інформаційна система, база даних.

In the article describes methods of collecting, analyzing and processing of information in the case of energy supply. The systems analysis of the subject area and the conceptual model of the database and structure information support.
Key words: energy, information system, database.

Література – 12.

УДК 004.89

Я. І. Виклюк, Б. М. Гаць

ПВНЗ “Буковинський університет”, м. Чернівці
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

© Виклюк Я. І., Гаць Б. М., 2012

Наведено огляд сучасного стану інформаційного забезпечення функціонування туристичної галузі. Виконано структуризацію інформаційних технологій, виділено нерозв’язані задачі та запропоновано способи їх розв’язання.
Ключові слова: інформаційні технології, інформаційна система, геоінформаційна система (ГІС), система підтримки прийняття рішень (СППР), клітинні автомати.

This paper is devoted to the overview of current state information support of the functioning for the tourism industry. A structuring of information technologies carried out, identified unresolved problems and proposed solutions.
Keywords: information technologies, information system, geographic information system (GIS), Decision Support System (DSS), cellular automata.

Література – 43.

УДК 004.738.5

В.А. Висоцька, Л.Б. Чирун, Л.В. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОМЕРЦІЙНОГО WEB-КОНТЕНТУ

© Висоцька В.А.,Чирун Л.Б., Чирун Л.В., 2011

Запропоновано модель життєвого циклу комерційного Web-контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації формування, управління та реалізації контенту. В роботі проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем.
Ключові слова: контент, контекст, Web-контент, життєвий цикл Web-контенту, інтернет-маркетинг.

The article proposed to model the commercial Web-content lifecycle in electronic commerce systems. The model describes the processes of information processing resources in the electronic content commerce systems and automation technology simplifies the formation, management and implementation of content. The paper analyzes the main problems of e-commerce and content management services function. The methods of solving these problems.
Key words: content, context, Web-content, Web-content lifecycle, Internet-Marketing.

Література – 29.

УДК 347.77

О.Б. Вовк, В.С. Якушев

Національний університет “Львівська політехніка”

ВІЛЬНИЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ – СТРУКТУРНА СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СУСПІЛЬСТВА

© Вовк О.Б., Якушев В.С., 2012

Досліджено поняття інтелектуального капіталу. Як приклад втілення інтелектуального капіталу у матеріальному об’єкті розглянуто комп’ютерну програму. Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти захисту комп’ютерних програм як об’єктів інтелектуальної власності. Запропоновано варіанти захисту комп’ютерних програм згідно з різними типами ліцензій, зокрема компромісною ліцензією “Creative Commons”.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, структурний капітал, людський капітал, інтелектуальний ресурс, інтелектуальна власність, вільний програмний продукт.

This article explores the concept of intellectual capital. As an example of implementing intellectual capital in the material object is considered a computer program. Analyzed the theoretical and practical aspects of protection of computer programs as intellectual property. Proposed options for the protection of computer programs according to different types of licenses, for a example “Creative Commons”.
Key words: intellectual capital, structure capital, human capital, intellectual resource, intellectual property, free software.

Література – 22.

УДК 519.6

О. Гожий

Чорноморський державний університет імені Петра Могили,
кафедра інформаційних технологій і програмних систем

ПОБУДОВА СППР НА ОСНОВІ МЕТОДІВ БАГАТОЦІЛЬОВОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

© Гожий О., 2011

Проаналізовано головні типи методів багатоцільового прийняття рішень. Розглянуто головні проблеми, які виникають під час виконання багатоцільових завдань. Запропоновано архітектуру системи підтримки прийняття рішень. Розглянуто головні етапи та особливості реалізаціії СППР на базі багатоцільових методів. Наведено приклади використання СППР для оцінювання та вибору варіантів у інноваційних проектах.
Ключові слова: багатоцільове прийняття рішень, система підтримки прийняття рішень.

Analyzed the main types of methods, multi-objective decision making. We consider the main types of problems that arise in dealing with multi-tasks. The proposed architecture of decision support systems. We consider the main stages and characteristics of process the DSS based on multi-objective methods. The examples of the use of DSS for evaluating and selecting options in innovative projects.
Key words: multi-objective making decision, system of support of making decision.

Література – 14.

УДК 004.9

П.І. Жежнич, В.О. Осика

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА СТРУКТУРНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

© Жежнич П.І., Осика В.О. , 2012

Описано способи організації геоінформаційних систем та сучасні вимоги до проектування їх структури.
Ключові слова: структура ГІС, мережі геоданих, геоінформаційна система, інформаційна система, прикладне програмне забезпечення.

This article describes the methods of structure creation of geographic information systems and modern requirements for the design of their structure.
Key words: the structure of GIS, geographics data network, geographic information system, information system, application software.

Література – 8.

УДК 004.93.1

M.М. Заяць, А.В Заяць

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ КОМП’ЮТЕРА НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

© Заяць М.М., Заяць А.В., 2011

Виконано порівняльний аналіз методів та алгоритмів побудови систем розпізнавання користувачів комп’ютера за допомогою інформаційних моделей клавіатурного почерку. Визначено особливості кожного із розглянутих підходів, їх переваги, недоліки та напрями подальшого використання.
Ключові слова: дискретна модель, клавіатурний почерк, розпізнавання, ідентифікація, аутентифікація, біометрична система.

In this paper we present the comparative methods and algorithms analysis of computer users recognition systems construction with the help of informative keyboard handwriting models. Such analysis allows defining features of each considered approach its advantages and disadvantages as well as the directions of the expedient use.
Key words: discrete model, keyboard handwriting, recognition, identification. authentication, bіometric system.

Література – 19.

УДК 004

Я.П. Кісь, М. Коваленко, І. Яртим

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ У ВНЗ

© Кісь Я.П., Коваленко М., Яртим І., 2011

Описано методику збору, аналізу і опрацювання інформації на прикладі предметної області ВНЗ. Розроблено схеми функціонування алгоритму та методи опрацювання даних у заданій предметній області.
Ключові слова: аналіз, інформація, алгоритм, методика збору, схеми.

In the article the method of collection, analysis and working of information is described on the example of the high school. The charts of functioning of algorithm and methods of working of information are developed in the set subject domain.
Key words: analys, information, algorithm, methods of collection, charts.

Література – 5.

УДК 004.9

Я.П. Кісь, І.Б. Кушнірчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОШУКУ ТА ПРОСУВАННЯ САЙТІВ У ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ

© Кісь Я.П., Кушнірчук І.Б., 2011

Запропоновані методи та механізм функціонування інтелектуальної системи аналізу результатів пошуку та просування сайтів у пошукових системах.
Ключові слова: пошукова оптимізація, просування сайтів, інтернет, пошукові системи, сайт, ранжування Google

In the article propose method and mechanism of functioning the intellectual analysis of search results and website promotion in search engines
Key words: search engine optimization, site promotion, internet, search engines, site, Google rankings

Кількість посилань 9

УДК 681.5+621.311+004.78

Р.М. Камінський, Л.Я. Нич

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем та мереж

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ

© Камінський Р.М., Нич Л.Я., 2011

Наведено моделі діяльності операторського персоналу за експериментальними результатами. Модель діяльності подана двома складовими – рівнянням тренду та розподілом відхилень даних від тренду. Рівнянням тренду є аналітична функція – поліном зі змішаними степенями. Відхилення рівнів апроксимоване законом розподілу Релея. Обидві моделі дають систему оцінок для об’єктивної ідентифікації персоналу.
Ключові слова: операторський персонал, ідентифікація персоналу, часові ряди, змішані степені поліномів, закон Релея.

Presented a model of carrier personnel from experimental results. Model of the filed two components – a trend equation and the distribution of deviations from trend data. Trend equation is analytic function – with mixed polynomial degree. Rejection levels approximated by Rayleigh distribution law. Both models provide a system for objective assessments identifying personnel.
Key words: camera personnel, personnel identification, time series, mixed degree polynomials, the law of Rayleigh.

Література – 15.

УДК 519.866

А.В. Катренко, Т.І. Антоняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

© Катренко А.В., Антоняк Т.І., 2011

Розглянуто питання побудови математичної та імітаційної моделей оптимального розміщення об’єктів, формалізації задач розміщення і побудови алгоритму розв’язання задач оптимального розміщення об’єктів методом імітаційного моделювання.
Ключові слова: імітаційне моделювання, імітаційна модель, цільова функція, критерії, обмеження, задача розміщення.

This paper deals with questions of construction of mathematical and simulation models of optimal placement of objects, formalization of tasks and building placement algorithm solving problems of optimum allocation of objects by simulation.
Key words: simulation, simulation model, objective function, criterion, limitations, task of placing.

Література – 9.

УДК 681.3

О.О. Костюк

Національний університет “Києво-Могилянська Академія”,
Інформаційно-обчислювальний центр

УПРАВЛІННЯ ЗА АНАЛОГІЯМИ ДОКУМЕНТООБІГОМ ВІРТУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ КЛАСИФІКАЦІЇ СТАНІВ

© Костюк О.О., 2011

Розглянуто підхід до побудови системи управління електронним документообігом віртуального підприємства, що дозволяє автоматизувати процес керування потоками документів. Основою побудови пропонується використовувати апробований апарат, що добре зарекомендував себе, CBR-метод. Концептуальні положення цієї статті можуть бути використані для вирішення теоретичних проблем електронного документообігу й створення на їхній основі відповідного прикладного програмного забезпечення.
Ключові слова: віртуальне підприємство, CBR-метод, управління електронним документообігом

The paper considers the approach to construction management of virtual enterprise electronic document management to automate the process flow control documents. As the foundation of building is proposed to use the unit tested, well proven, CBR-method. Conceptual provisions of this article can be used to solve theoretical problems of electronic document and create on their basis of relevant application software.
Key words: virtual enterprise, CBR-method, electronic document management

Кількість посилань 16

УДК 004.052.32

М.Б. Крамаренко

ТзОВ «Елекс»

ДОСЛІДЖЕННЯ СИМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ДІАГНОСТУВАННЯ НА СИСТЕМНОМУ РІВНІ

© Крамаренко М.Б., 2012

Систематизовано результати досліджень паралельного, послідовного та локального t-діагностування однієї моделі діагностування на системному рівні, що завжди генерує симетричний синдром. Запропоновано діагностичні структури для паралельного, послідовного та локального t-діагностування. Запропоновано алгоритми дешифрації синдрому мінімальної складності.
Ключові слова: t-діагностування, локальне самодіагностування, моделі діагностики відмов на системному рівні, симетричний синдром.

Parallel, sequential, and local t-diagnosis for a certain system-level diagnosis model which always generates symmetrical syndrome has been researched. Previous researches results were systemized. Minimal complexity algorithms and related diagnosis structures have been suggested.
Key words: t-diagnosis, local self-diagnosis, system-level fault diagnostic models, symmetrical syndrome.

Література – 12.

УДК 658.012.011.56

І.М. Кульчицький, Н.Б. Осідач

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної лінгвістики

концептуальна модель бази даних збірки М. Номиса “Українські приказки, прислів’я і таке інше”

© Кульчицький І.М.,Осідач Н.Б., 2011

В Україні одним із завдань збереження культурної спадщини є переведення в електронну форму, одна з яких – лексикографічна база даних, національних надбань у галузі культури та мистецтва, серед яких чимало лексикографічних праць. До таких надбань належить збірка М.Т. Номиса «Українські приказки, прислів’я і таке інше». Стаття присвячена побудові концептуальної моделі бази даних для цієї збірки.
Ключові слова: електронна лексикографія, фразеографія, електронна версія, база даних, фразеологічна одиниця, лінгвокультурологія.

One of the tasks of preserving the cultural heritage in Ukraine is the digitalization of the national achievements in the sphere of culture and art which include many lexicographic works. One of their electronic forms is a lexicographic database. The collection “Ukrainian adages, proverbs and the like” by M. Nomys belongs to such national achievements. The article is dedicated to the construction of a conceptual model of the database for this collection.
Key words: Electronic lexicography, phraseography, electronic version, database, phraseological unit, linguistic culturology.

Кількість посилань 8

УДК 002.53/.55

Н.Е. Кунанець1, А.І. Дума2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж
2кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

КОНСОЛІДАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ У СПОРТИВНІЙ ГАЛУЗІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

© Кунанець Н.Е., Дума А.І., 2011

Для успішного розвитку економіки, науки і культури необхідне застосування інформаційних технологій у різних галузях соціальної практики для перетворення інформаційних потоків на інформаційні продукти нового покоління не тільки для вдосконалення, а й для формування нових моделей діяльності, які відрізняються вищим рівнем вироблення й реалізації управлінських рішень. Розглянуто особливості застосування технології консолідованої інформації у спортивній галузі.
Ключові слова: консолідована інформація, опрацювання інформації, спортивна галузь.

For successful economic development, science and culture is necessary to use information technology in various fields of social practice to convert data streams to a new generation of information products not only improve but also to form new business models, which differ in the higher levels of development and implementation of management decisions. The article examines the features of using consolidated information technology in the sports industry.
Key words: consolidated information, processing information, sports industry.

Кількість посилань 25

УДК 004.94

В. Кут

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

© Кут В., 2012

Розглянуто питання специфіки навчання слухачів з особливими потребами. В цьому випадку традиційні навчальні технології замінюються на дистанційні, що зумовлює використання сучасних інтерактивних інформаційних технологій навчання. Вибір оптимального навчального маршруту для слухачів з особливими потребами залежить від їхніх індивідуальних особливостей й вимагає для кожного конкретного випадку розроблення своїх програмних інструментів.
Ключові слова: інформаційні технології, методи штучного інтелекту, експертна система CLIPS.

Questions about the specific of studies of listeners with the special necessities are examined in the article. In this case traditional educational technologies are substituted by distance. It predetermines the use of modern interactive information technologies of studies. The choice of optimal educational route for listeners with the special necessities depends on their individual features. He requires development of the programmatic instruments for every concrete case.
Key words: information technologies, methods of artificial intelligence, consulting model CLIPS.

Література – 12.

УДК 004.8

В.С. Ленько, Ю.М. Щербина,

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДО СЕГМЕНТАЦІЇ ГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ

© Ленько В.С., Щербина Ю.М., 2011

Розглянуто ефективний графовий алгоритм сегментації графічних образів (ЕГАСЗ). Досліджено аспекти ефективної реалізації алгоритму, зокрема використання структури даних “об’єднання множин, які не перетинаються” з евристиками “скорочення шляху” та “об’єднання за рангом”. Оцінено придатність алгоритму до використання в автоматизованих системах. Проаналізовано застосовність мір кластерної придатності для оцінювання якості сегментації, одержаної застосуванням ЕГАСЗ до графічного образу.
Ключові слова: сегментація графічного образу, ефективний графовий алгоритм сегментації зображення, об’єднання множин, які не перетинаються, скорочення шляху, об’єднання за рангом, оцінка придатності кластеризації.

An efficient graph-based image segmentation algorithm (EGBIS) is considered. The aspects of an efficient algorithm implementation, in particular the use of “Disjoint sets union” data structure with its heuristics “path compression” and “union be rank”, are investigated. A suitability of the algorithm for the use in automated systems is reviewed. An applicability of cluster validity measures for image segmentation quality assessment is analyzed.
Key words: image segmentation, efficient graph-based image segmentation, disjoint sets union, path compression, union by rank, clustering validity assessment.

Кількість посилань 8

УДК 004.89

В.В. Литвин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ОНТОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ

© Литвин В.В., 2011

Розглянуто оптимізаційні задачі, які виникають під час автоматичної розбудови онтології щодо її стурутури та змісту. Сформовано низку таких задач. Розглянуто методи та алгоритми їх розв’язування.
Ключові слова: онтологія, концепт, інтелектуальний агент, структура онтології, зміст онтології, оптимізаційна задача.

In the paper the evaluation of the optimization problems that arise during the automatic ontology building on its sturutury and content. Formed a series of such problems. The methods and algorithms for their solution.
Key words: ontology, concept, intelligent agent, ontology structure, ontology content, optimization task.

Кількість посилань 8

УДК 004.89

В.В. Литвин, А.Б. Демчук, М.М. Войчишен

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОД ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

© Литвин В.В., Демчук А.Б., Войчишен М.М., 2011

Розглянуто функціонування інтелектуального агента як раціональну поведінку, яка полягає в намаганні отримати якомога максимальний виграш від своєї діяльності. Для цього інтелектуальний агент здійснює пошук нових альтернатив (методів, алгоритмів тощо), використання яких дає кращі результати порівняно з еталонним підходом. Для такого пошуку використовуються онтології проблемних областей, у межах яких функціонує агент.
Ключові слова: онтологія, концепт, інтелектуальний агент, структура онтології, зміст онтології, оптимізаційна задача.

An intellectual functioning of the agent as a rational behavior, which is an effort to get the maximum possible benefit from its activities, is considered. For this aim an intelligent agent is searching for new alternatives (methods, algorithms, etc.), use of which gives better results comparing with the reference approach. For such a search the agent uses domain ontology within which it operates.
Key words: ontology, concept, intelligent agent, ontology structure, ontology content, optimization task.

Кількість почилань 11

УДК 004.65 +332.1

О.В. Марковець, О.О. Макосій

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РЕГІОНУ

© Марковець В.О., Макосій О.О., 2011

Зібрано та проаналізовано інформацію від об’єктів господарювання стосовно процесів консолідації даних, отриманих як із внутрішніх, так і з зовнішніх джерел. Побудовано на її основі сховища даних, розроблено засоби інтеграції та аналізу розрізненої вхідної інформації економічної сфери регіону.
Ключові слова: сховище даних, економічна сфера регіону, бізнес-каталог, інтеграція.

In this article information from the management objects regarding the data consolidation processes obtained from both internal and external sources is collected and analyzed. On this basis data warehouse is built. Integration and analysis means of diverse input data of the region economic sphere are developed.
Key words: data warehouse, economic sphere of region, business catalog, integration.

Кількість посилань 6

УДК 51.001.57+004.652.4+004.827

Р. Нога, Н.Б. Шаховська,

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

© Нога Р., Шаховська Н.Б., 2011

Проаналізовано проблеми опрацювання розрізнених текстових даних. Виділено задачі опрацювання текстових даних. Показано, що наявне математичне та програмне забезпечення недостатнє для одночасного розв’язання задач опрацювання множинних текстових ресурсів.
Ключові слова: ключове слово, індексування, пошук.

There are analyzed the problems of disparate text data processing. The problems of text data processing are highlighted. It is shown that the existing mathematical software and insufficient for the simultaneous solution of problems handling multiple text resources.
Key words: keyword, indexing, searching.

Кількість посилань 17

УДК 004.942

В.В. Пасічник1, Н.М. Іванущак2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИКИ МЕРЕЖ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НАЙБІЛЬШИХ МІСТ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

© Пасічник В.В., Іванущак Н.М., 2011

Наведено систематичний огляд статистичних властивостей мереж ГТ чотирьох міст західного регіону України: Львова, Тернополя, Івано-Франківська та Чернівців, розглянута топологія, локальні та глобальні характеристики цих мереж. Продемонстровано, що розподіл ступенів вузлів підпорядковується степеневому закону в L-просторі та експоненційному у Р-просторі.
Ключові слова: мережі громадського транспорту, розподіл ступенів, коефіцієнт розгалуження, середня міжвузлова відстань.

This work deals with a systematical review of the statistical properties of public transport networks of four cities of Ukraine: Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk and Chernivtsi, there are considered topology, local and global characteristics of these networks. There was demonstrated that the degree distribution of nodes subjects to power law in L-space and exponential law in P-space.
Key words: public transport networks, degree distribution, branching factor, average internode distance.

Кількість посилань 26

Рецензія на монографію

Syndicate content