№ 673 (2010)

П О Я С Н Е Н Н Я

У Віснику “Інформаційні системи та мережі” № 631 за 2008 рік (с. 55–57) була опублікована оглядова стаття В.А. Висоцької “Особливості проектування та впровадження систем електронної комерції” (24 с.). У статті подано огляд досліджень низки авторів і, зокрема, розглянуто дослідження д-ра техн. наук, професора Дмитра Володимировича Ланде та розроблену ним у співавторстві систему контент-моніторингу InfoStream, наведено результати цих наукових досліджень та статистичні дані у вигляді графіків, що відповідають ілюстраціям його монографії (Ландэ Д.В. Основы моделирования и оценки электронных информационных потоков: Монография / Д.В. Ландэ, В.М. Фурашев, С.М. Брайчевский, О.М. Григорьев – К.: ТОВ “Інжиніринг”, 2006). Посилання на вказану монографію у тексті статті наводиться 24 рази. У зв’язку з прикрою помилкою технічного характеру, що виникла через форматування сторінки текстового матеріалу, вказаної монографії не виявилось у поданому переліку літературних джерел (див. с. 77). У початковому варіанті рукопису статті монографія авторів Д.В. Ланде, В.М. Фурашева, С.М. Брайчевського, О.М. Григор’єва фігурувала під номером 4.

УДК 004.62

O. Chertov, D. Tavrov

National Technical University of Ukraine "Kyiv Politechnic Institute",
Applied Mathematics Department

GROUP ANONYMITY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

© Chertov O., Tavrov D., 2010

Сучасні методи анонімізації даних забезпечують індивідуальну приватність, проте задача захисту інформації про групи респондентів у публічно доступних даних залишається нерозв’язаною. Задача групової анонімности – приховати (замаскувати) властивості даних, які не можна визначити на основі аналізу індивідуальних записів. У статті розглянуто основні пов'язані з цим задачі та запропоновано методи розв'язку кожної з них.
Ключові слова: групова анонімність, вейвлет-перетворення.

Existing methods of providing data anonymity preserve individual privacy, but, the task of protecting respondent groups' information in publicly available datasets remains open. Group anonymity lies in hiding (masking) data patterns that cannot be revealed by analyzing individual records. We discuss main corresponding problems, and provide methods for solving each one.
Keywords: group anonymity, wavelet transform.

Кількість посилань - 31

УДК 519.65

В.А. Андруник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПАКЕТ ПРОГРАМ ДЛЯ НАБЛИЖЕННЯ НЕПЕРЕРВНИМ І ГЛАДКИМ МІНІМАКСНИМ СПЛАЙНОМ

© Андруник В.А., 2010

Розкрито функціональні можливості пакета програм “АпроКріо”. Описано його призначення та особливості застосування.
Ключові слова: чебишовська апроксимація, непервне та гладке мінімаксне сплайн-наближення, пакет “АпроКріо”.

Filed functionality packages “ApproKrio”. Described its purpose and features of the application.
Keywords: chebyshov approximation, smooth and continuous minimax spline approximation, software package “ApproKrio”.

Кількість посилань - 12

УДК 004.91

А. Андрухів, Д. Тарасов

Науково-технічна бібліотека,
Національний університет “Львівська політехніка”

УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОЇ ПЛАТФОРМИ DSPACE

© Андрухів А., Тарасов Д., 2010

Розглянуто основні моменти впровадження електронного архіву наукових публікацій у Науково-технічній бібліотеці на основі програмної платформи Dspace.
Ключові слова: електронний архів, логічна структура електронного архіву, Dspace, електронні документи, електронні бібліотеки.

The article discussed the main points of the introduction of electronic archive of publications in scientific and technical library-based software platform Dspace.
Keywords: digital archive, logical structure of electronic archive, Dspace, digital documents, digital libraries.

Кількість посилань – 7

УДК 004.415

Т.М. Басюк, А.С. Василюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ У РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ

 Басюк Т.М., Василюк А.С., 2010

Проаналізовано основні завдання, які виникають під час візуалізації даних у розподілених системах та наведено підходи до їх вирішення.
Ключові слова: система, візуалізація, інтерактивність, методи відображення.

In article the primary goals which arise at visualization of data in the distributed systems are analysed and approaches for their decision are resulted.
Keywords: system, visualization, interactivity, methods of display.

Кількість посилань – 8

УДК 004.773.2

О.Л. Березко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНІФІКАЦІЙНИХ ВСТАВОК ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУСПІЛЬНИХ АКЦІЙ У WORLD WIDE WEB

© Березко О.Л., 2010

Розглянуто суспільні акції як метод персоніфікації інформаційного наповнення WWW, проаналізовано особливості використання персоніфікаційних вставок під час проведення таких акцій та обгрунтовано можливість використання для цього графічних позначок.
Ключові слова: WWW, інформаційне наповнення, суспільні акції, персоніфікація.

The paper deals with public actions as a means of Web content personification. The features of the use of special personifying inserts during such actions are considered as well as the possibility of applying Web badges for such purpose.
Keywords: WWW, content, public actions, personification.

Кількість посилань – 20

УДК 004.652

А.Ю. Берко, У.Я. Коляса

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

© Берко А. Ю., Коляса У. Я., 2010

Розглянуто основні принципи функціонування та можливості застосування інтелектуальних web-систем прийняття рішення для вирішення проблем професійної орієнтації молоді в Україні.
Ключові слова: інтелектуальна система прийняття рішень, професійна орієнтація, системи штучного інтелекту, web-системи, інтернет-ресурси, інтеграція даних.

In the article main operational principles and possibilities of application of intelligent web-systems for decision-making on professional orientation of young people in Ukraine are considered.
Keywords: intelligent decision-making systems, career guidance, artificial intelligence systems, web-systems, Internet-resources, data integration.

Кількість посилань – 4

УДК 004.78

І.В. Брунець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛАБОРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ УРЯДУВАННІ

© Брунець І.В., 2010

Проаналізовано вимоги до систем електронного урядування, а також методи і засоби для ефективної взаємодії суб’єктів електронного урядування.
Ключові слова: електронне урядування, колаборація, веб-конференція, вебінар.

Requirements which appear to the systems of e-goverment are analysed in the article. The analysis of methods and facilities is conducted for effective co-operation of subjects of electronic management.
Keywords: e-government, collaboration, web-conference, webinar.

Кількість посилань – 11

УДК 004.89

Є.В. Буров, А.В. Гульова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ ДО РЕСУРСІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

© Буров Є.В, Гульова А.В, 2010

Запропоновано підхід до використання активних концептуальних моделей для надання та позбавлення прав доступу до ресурсів інформаційної системи. Порівняно з відомим механізмом керування доступом RBAC запропонований метод створює можливість динамічного, документованого надання та вилучення прав доступу до ресурсів у контексті бізнес-процесів, які виконуються у системі.
Ключові слова: контроль доступу, концептуальна модель, інтелектуальна система.

Paper describes an approach of using active conceptual models for access control in information systems. Compared to well known RBAC approach this method provides dynamic, documented and automatic access rights provision and removal within context of currently executed business process.
Keywords: access control, conceptual model, intellectual system.

Кількість посилань – 9

УДК 004.652

О.М. Верес

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТУ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

© Верес О.М., 2010

Запропоновано методики оцінювання проекту системи підтримки прийняття рішень. Ці методики враховують економічні аспекти якості проекту та цінність інформаційних ресурсів і прийнятого рішення.
Ключові слова: аналіз, децидент, методика оцінювання, СППР.

This paper is devoted to the methods of evaluation of project of the decision support system. These methods take into account the economic aspects of quality of project and value of informative resources and accepted decision.
Keywords: analysis, detsident, evaluation method, DSS.

Кількість посилань – 8

УДК 004.652

О.М. Верес, І.М. Ватраль

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Верес О.М., Ватраль І.М., 2010

Розглянуто основні можливості застосування інтелектуальних систем прийняття рішення для вирішення проблем готельно-туристичної діяльності. Проаналізовано проблеми опрацювання даних у галузі туризму та ефективність їхнього використання.
Ключові слова: готель, інтелектуальна система прийняття рішень, СУБД, сховище даних (СД), репозиторій.

In the article basic possibilities of application of the intellectual systems of decision-making are considered for the decision of problems of hotel – tourist activity. In the article the analysis of problem of working of information of tourism is examined that efficiency of their use in facilities of accumulation and treatment of information.
Keywords: hotel, intellectual system of making a decision, DBMS, depository of information (DD).

Кількість посилань – 10

УДК 004.02

В.А. Висоцька, О.Р. Гарасим

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОД ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

© Висоцька В.А., Гарасим О.Р., 2010

Вирішується завдання оптимізації вибору алгоритму криптографічного захисту інформації для електронного урядування в Україні за допомогою нелінійної згортки критеріїв на основі методу аналізу ієрархій з урахуванням вимог: безпека, швидкість, характеристика алгоритму. В результаті визначено оптимальний криптоалгоритм, який забезпечує цілісність та доступність інформації під час функціонування електронного урядування, автентифікацію користувачів та неможливість заперечення факту відправлення/отримання інформації.
Ключові слова: електронне урядування, криптоалгоритм, оптимізація вибору.

In the paper a task of cryptographic information security algorithm choice optimization is solving for an electronic management in Ukraine by nonlinear criteria convolution on the basis of hierarchy analysis method taking into account such requirements as safety, speed, algorithm description. As a result it was defined an optimal cryptographic algorithm, which provides integrity and availability of information during functioning electronic management, users authentication and impossibility of fact information sending/receipt denial.
Keywords: electronic management , cryptographic algorithm, optimization selection.

Кількість посилань – 20

УДК 81:004.93

О.В. Годич, Ю.С. Наконечний, Ю.М. Щербина

Львівський національний університет ім. Івана Франка,
кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем

КАТЕГОРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ

© Годич О.В., Наконечний Ю.С., Щербина Ю.М., 2010

Нині існує багато алгоритмів кластеризації документів, кожен з яких має певні переваги та недоліки. Запропонований у цій статті алгоритм є спробою компромісу між якістю категоризації документів і вимогами до обчислювальних ресурсів, залишаючись незалежним від мови документів. Алгоритм використовує техніку пошуку ключових слів документів для формування вхідних даних та карти Кохонена в поєднанні з ієрархічною кластеризацією для категоризації та візуалізації документів.
Ключові слова: карти Кохонена, зменшення розмірності, категоризація документів, кластеризація, візуалізація даних.

Nowadays, a number of document clustering algorithms are available with number of benefits and trade-offs. The proposed in this article algorithm is an attempt to provide a compromise between quality and complexity, while remaining independent of the language. It uses keyword-based dimensionality reduction technique to create an input space, and then applies Self-Organizing Map for clustering and visualization.
Keywords: Self-Organizing Map, dimensionality reduction, document categorization, clustering, data visualization.

Кількість посилань – 14

УДК 004.9

Р.О. Голощук, О.О. Довбуш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ MOODLE ТА ADOBE ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

© Голощук Р.О., Довбуш О.О., 2010

Розглянуто проблеми впровадження системи дистанційної освіти із адаптивним компонентом, а також виконано порівняльний аналіз програмного забезпечення для організації електронного навчання.
Ключові слова: дистанційна освіта, електронне навчання, дистанційне навчання, Moodle, Adobe Connect, віртуальне навчальне середовище.

This work has considered a problem of distance education and involvement in her adaptive learning system. Also considered free and business systems of distance education.
Keywords: distance education, e-learning, distance learning, Moodle, Adobe Connect, virtual class.

Кількість посилань – 9

УДК 004.9

Р.О. Голощук*, І.П. Паров’як

Національний університет “Львівська політехніка”,
Видавництво Львівської політехніки
*кафедра інформаційних систем та мереж

ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИДАВНИЦТВІ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Голощук Р.О., Паров’як І.П., 2010

Розглянуто досвід упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у Видавництві Львівської політехніки.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, видавнича діяльність, електронний архів.

In this paper the experience of information and communications technology implementation in Publishing House of Lviv Polytechnic National University is worked out.
Keywords: information and communications technology, publishing activities, electronic archive.

Кількість посилань – 4

УДК 004.89; 681

В.В. Грицик*, В.А. Влах

*Науково-дослідний радіотехнічний інститут,
Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури

МЕТОД АВТОМАТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ТА РОЗДІЛЕННЯ КОНГЛОМЕРАТІВ НА СКЛАДОВІ ОБ’ЄКТИ

 Грицик В.В., Влах В.А., 2010

Запропоновано метод розпізнавання та розділення візуальних об’єктів, що частково накладені один на інший. Метод досліджено на прикладі розділення конгломератів клітин.
Ключові слова: розпізнавання образів, системи підтримки прийняття рішень.

The article presents a method of identification and separation of visual objects that partially overlay each other. We also had investigated this method for example cell conglomerates division.
Keywords: pattern recognition, decision support systems.

Кількість посилань – 9

УДК 004.942:934.22

М.В. Давидов, Ю.В. Нікольський, С.М. Тиханський

Національний університет “Львівська політехніка”

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ ГУБ ПІД ЧАС АРТИКУЛЯЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

© Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Тиханський С.М., 2010

Розглянуто проблему розпізнавання артикуляції на зображенні обличчя. Пропонується метод розпізнавання артикуляції, оснований на методі активної моделі форми ASM. Метод протестований на відеозображеннях української жестової мови та на базі облич “BioID”.
Ключові слова: жестова мова, артикуляція, розпізнавання образів, розпізнавання обличчя, активна модель форми.

The problem of articulations recognition on the face images is considered. Articulation recognition method that is based on the active shape model (ASM) is proposed. It was tested with the Ukrainian sign language video records and with the samples from the face database “BioID”.
Keywords: sign language, articulation, image recognition, face recognition, active shape model.

Кількість посилань – 6

УДК 681.3.06

І.М. Дронюк, М.А. Назаркевич, О.В. Коваленко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВЕРСТАННЯ МАКЕТІВ ВИДАНЬ

 Дронюк I.М., Назаркевич M.А., Коваленко О.В., 2010

Розроблено програмне забезпечення, яке здійснює компонування тексту на сторінці. Здійснено точне позиціонування текстових блоків, додавання сторінок, вирівнювання тексту. Програма написана на платформі .NET мовою програмування С#. Результат роботи програми виводиться у форматі PostScript, який перетворюється на формат PDF, останній з яких є стандартом у видавничій справі.
Ключові слова: верстання, макет сторінки, програмне забезпечення, форматування.

Software which make arrangement of text on the page is developed. The exact positioning of text blocks, adding pages, aligning of text are developed. The program is written on the platform .NET in the program C# language. A result of work of program is printed in the format of PostScript which changed into the format of PDF the last from which is a standard in publishing business.
Keywords: Desktop publishing, page layout, software, formatting.

Кількість посилань – 4

УДК 004.93

В.І. Дубровін, Є.М. Федорченко

Запорізький національний технічний університет,
кафедра програмних засобів

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ТА ОПЕРАТОРІВ СХРЕЩУВАННЯ

© Дубровін В.І., Федорченко Є.М., 2010

Розроблено генетичний алгоритм та оператор схрещування. Запропоновано застосування генетичних алгоритмів і операторів схрещування для розв’язання складних оптимізаційних задач. Виконані експерименти показують ефективність запропонованого генетичного алгоритму й оператора схрещування.
Ключові слова: генетичний алгоритм, оператор схрещування.

New modifications of a genetic algorithm and crossing operator are proposed. An application of genetic algorithms and crossing operators is suggested to solve complex optimization tasks. The experiments show the efficiency of the proposed genetic algorithm and crossing operator.
Keywords: genetic algorithm, crossing operator.

Кількість посилань – 12

УДК 004.415, 004.738.5

Н.О. Думанський, О.В. Марковець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЬ АГЕНТА ПОБУДОВИ ЗАПИТУ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОЇ ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ

© Думанський Н.О., Марковець О.В., 2010

Розглянуто особливості роботи агента побудови запиту для тематичної пошукової системи, описано математичну модель агента та запропоновано критерії створення агента побудови запиту.
Ключові слова: агент, модель, пошук інформації.

The article deals with peculiar features of request building agent for subject-based search engine. Mathematical model of agent is described and criteria for developing request building agent are suggested.
Keywords: agent, model, search information.

Кількість посилань – 10

УДК 004.652.4

П.І. Жежнич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ГЕНЕРУВАННЯ SQL-СЦЕНАРІЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ XSLT-ПЕРЕТВОРЕНЬ

© Жежнич П.І., 2010

Розроблено методи генерування крос-платформних відносно СКБД SQL-сценаріїв за допомогою XML-технологій.
Ключові слова: реляційні бази даних, СКБД, SQL, XML, XSLT.

This paper considers methods of SQL-scripts generation with XML-technologies that are crossplatform by DBMS.
Keywords: relational databases, DBMS, SQL, XML, XSLT.

Кількість посилань – 8

УДК 004.93.1

В.М. Заяць*, M.М. Заяць

*Львівський державний інститут новітніх
технологій та управління імені В. Чорновола,
кафедра інформаційно-комп‘ютерних технологій та систем;
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

МЕТОДИ ЗІСТАВЛЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ФОРМУВАННІ ВИБІРОК У ЛІНГВІСТИЦІ

© Заяць В.М., Заяць М.М., 2010

Досліджуються загальні положення лінгвістичної статистики для мовознавця. Наве¬дено конкретні приклади застосування методів зіставлення статистичних характеристик.
Ключові слова: лінгвістика, статистика, ймовірність.

The article deals with general problems of linguistic statistics from the point of view of general linguistics. The examples of methods application of statistical descriptions comparison are resulted.
Keywords: linguistic, statistics, probability.

Кількість посилань – 15

УДК 004.413

Я.П. Кісь, І.В. Іванік

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМПОНЕНТИ

© Кісь Я.П., Іванік І.В., 2010

Розглянуто системи електронної комерції та основні види інтернет-платежів. Розглянуто систему електронної комерції з продажу косметики. Запропоновано використання інтелектуальної компоненти у цій системі. Розглянуто питання інтеграції веб-системи із системою автоматизованого керування підприємством.
Ключові слова: система електронної комерції, інтернет-магазин.

The systems of electronic commerce and basic types of web payments are considered in this article. The system of electronic commerce is considered on the sale of Cosmetology. The use of intellectual is offered components in this system. The question of integration of web-system is considered with the system of the automated management an enterprise.
Keywords: system of electronic commerce, web shop.

Кількість посилань – 5

УДК 004.9

А.В. Катренко, Д.С. Магац

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ У СКЛАДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

© Катренко А.В., Магац Д.С., 2010

Розглянуто проблеми розподілу ресурсів. Оптимізація розподілу дає змогу збільшити доходи та спростити виробничий процес. Розглянуто традиційну структуру процесу розподілу ресурсів та структуру на рівні основних компонентів.
Ключові слова: розподіл ресурсів, організаційна система, інвестування.

This Paper deals with resources allocation. Optimization of distribution to increase revenues and streamline the production process. Considered the traditional structure of the allocations of resources and structure at the level of major components.
Keywords: resources allocation, organizational system, investment.

Кількість посилань – 11

УДК 004.9

А.В. Катренко, В.В. Слупко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПІДТРИМАННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТІВ: ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ

© Катренко А.В., Слупко В.В., 2010

Розглянута проблематика організації та підтримання управління в організаціях, які реалізують свою діяльність у вигляді проектів, а також основні підходи до управління портфелем проектів і найчастіше використовувані комбінації цих підходів.
Ключові слова: управління портфелями проектів, формування портфеля проектів, портфель проектів.

This paper deals with problems of the project portfolio management, main goals of portfolio management, targets and tools. Also this paper describes the main principles of portfolio management and their main using combinations, which are more preferred in portfolio management.
Key words: project portfolio management, portfolio creation, projects portfolio.

Кількість посилань – 7

УДК 004.852; 004.94

П.О. Кравець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АДАПТИВНІ СТРАТЕГІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ГРІ З ПРИРОДОЮ

© Кравець П.О., 2010

Досліджується проблема прийняття рішень за допомогою моделі стохастичної гри з природою. Розроблено метод адаптивного вибору варіантів рішень на основі заохочувального навчання та застосування розподілу Больцмана. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення системи прийняття рішень у грі з природою. Отримано та проаналізовано результати комп’ютерного моделювання стохастичного вибору варіантів рішень.
Ключові слова: прийняття рішень, стохастична гра з природою, адаптивні стратегії.

The problem of decision-making by the instrumentality of model of stochastic game with the nature is investigated. The method of an adaptive choice of decision-making variants on the basis of reinforcement learning and Boltzmann distribution is developed. Algorithmic and software tools of decision-making system in game with the nature are developed. Results of computer modelling of a stochastic choice of decision-making variants are received and analysed.
Keywords: decision-making, stochastic game with the nature, adaptive strategies.

Кількість посилань – 14

УДК 81.374

І.М. Кульчицький, А.Б. Романюк, Х.Б. Харів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

РОЗРОБЛЕННЯ WORDNET-ПОДІБНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

© Кульчицький І.М., Романюк А.Б., Харів Х.Б., 2010

Проаналізовано організацію іменників у словнику WordNet, виділення сукупності іменників, що становлять основу лексичної бази даних української мови, упорядкування цих іменників на основі лексичних і семантичних зв’язків з утворенням ієрархічних структур, реалізація наявних зв’язків та побудова WordNet-подібного словника для частини іменників сформованої сукупності.
Ключові слова: словник, WordNet, синсет, зв’язки гіперонімії, гіпонімії, антонімії; іменник, основні концепти, ієрархія.

The research analyzes arrangement of nouns in the Princeton WordNet, namely, the top concepts and key hierarchies;. establishes a selection of nouns constituting the core lexicon of the Ukrainian language; organizes the selected nouns into a hierarchical structure by means of semantic and lexical relations; implements the relations between nouns to build a WordNet-like dictionary containing core concepts.
Keywords: dictionary, WordNet, synset, relations hypernymy, hyponymy, antonymy, noun, base concepts, hierarchy.

Кількість посилань – 11

УДК 004.272.26

В.Я. Лісовець, Г.Г. Цегелик

Львівський національний університет ім. І. Франка,
кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДВОХ ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ У ФАЙЛАХ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ БАГАТОПРОЦЕСОРНИХ ЕОМ

© Лісовець В.Я, Цегелик Г.Г., 2010

Виконано порівняльний аналіз двох підходів до побудови оптимальних стратегій пошуку записів з використанням методу m-паралельного блочного пошуку у послідовних упорядкованих файлах баз даних, які зберігаються у зовнішній пам’яті багатопроцесорної ЕОМ, для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів. За критерій оптимальності взято математичне сподівання загального часу, необхідного для пошуку запису у файлі.
Ключові слова: багатопроцесорні системи, m-паралельний пошук, блочний пошук, бази даних.

The comparing effectiveness of the two variant of building the optimal search strategies is analyzed with using of the method of m-parallel block search in ordered files of database which stored in external memory of multiprocessor system for different probability distribution of record request frequency. The mathematical expectation of total time needed for search of a record in file is taken as a criterion of optimality.
Keywords: multiprocessor systems, m-parallel search, block search, database

Кількість посилань – 9

УДК 004.89

В.В. Литвин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ БАЗОВОЇ ОНТОЛОГІЇ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ТЕКСТОВИХ РЕСУРСІВ

© Литвин В.В., 2010

Розглянуто автоматизацію побудови онтології на основі аналізу текстових ресурсів. Розвиток онтології починається з деякої базової онтології, яка задає досліджувану предметну область. Розроблено алгоритм розвитку такої онтології.
Ключові слова: онтологія, концепт, відношення, інтерпретація.

In the paper the automation of ontology development on the basis of textual resources analysis is considered. Ontology development starts from a basic ontology which predefines the subject area under research. The algorithm of such ontology is developed.
Keywords: ontology, concept, relation, interpretation.

Кількість посилань – 5

Syndicate content