№ 639 (2009)

УДК 621.317

Р.М. Івах1, Я.Р. Совин2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
2кафедра захисту інформації

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ НЕОДНОРІДНОГО СЕРЕДОВИЩА З РЕГУЛЯРНИМИ КУЛЬОВИМИ ДІЕЛЕКТРИЧНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ

© Івах Р.М., Совин Я.Р., 2009

Запропоновано аналітичний метод визначення еквівалентної діелектричної проникності неоднорідного середовища з регулярними кульовими діелектричними включеннями.

Authors are offer the analytical method of determination of equivalent inductivity of heterogeneous environment with the regular dielectric including of bullets.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 536. 532

Е.Й. Адамюк

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ ПРЕЦИЗІЙНОГО ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

© Адамюк Е.Й., 2009

Здійснено огляд сучасних термоперетворювачів для вимірювання температури в агресивних середовищах. Проаналізовано вплив агресивного середовища на матеріал чутливого елемента термоперетворювача і відповідно на точність вимірювання температури. Запропоновано використання як матеріалу чутливого елемента термоперетворювачів металевих аморфних стопів.

The overview of modern thermal converter for temperature measuring in aggressive medium performed. The influence of aggressive medium to material of sensitive element of thermal converter and to precision of temperature measuring respective are considered. The metallic amorphous glass are offered to use as material of sensitive element of thermal converter.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю

УДК 681.335 (088.8)

У.С. Антонів1, З.Р. Мичуда1, 2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2Політехніка Сьвєнтокжиcка в Кєльцах, Польща

ЛОГАРИФМІЧНІ АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З НАКОПИЧЕННЯМ ЗАРЯДУ. ОГЛЯД. ЧАСТИНА 1

© Антонів У.С., Мичуда З.Р., 2009

Подано класифікацію, виконано порівняльний аналіз властивостей та вказано перспективи розвитку АЦП з накопиченням заряду.

The definition of classifications are given, the comparative analysis of properties is conducted and the prospects of development ADC with accumulation of charge.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 628.54

Р.І. Байцар, Х.І. Депко

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

© Байцар Р.І., Депко Х.І., 2009

Розглянуто основні проблеми системи управління твердими побутовими відходами (ТПВ). Наведено порівняльний аналіз вітчизняного та європейського законодавства в частині ТПВ для стимулювання господарської діяльності у цій сфері.

The main problems in the system of solid waste control have been covered. The comparative analysis of home and European legislation in the sphere of domestic solid waste has been carried out.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.317.73

Т.Г. Бойко

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ І ТОЧНОСТІ КВАЛІМЕТРИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

© Бойко Т.Г., 2009

Досліджено встановлення єдиних вимог до норм і правил, необхідних для досягнення єдності та точності кваліметричного оцінювання продукції. Показано, що як характеристики доцільно застосовувати правильність, прецизійність та вірогідність результатів оцінювання.

Determination techniques for unified requirements to norms and rules necessary for the achievement of unification and precision of production qualimetric evaluation are explored. It is notified that trueness, precision and reliability of evaluation results are pretended to serve as such characteristics.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 621.317

І.М. Бучма 1,2, Т.М. Репетило 1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Політехніка Опольска (Польща)

ОЦІНКА ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАСТУПНОЇ СХЕМИ ПЛАСТИНИ З ФЕРОМАГНІТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРИ ВИХРОСТРУМОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

© Бучма І.М., Репетило Т.М., 2009

Отримано вирази для розрахунку індуктивності та активного опору кільця з вихровими струмами, наведеними у феромагнітній пластині. Подано результати розрахунку.

In this article the expressions for calculation of inductance and active resistance of ring with eddy currents resulted in a ferromagnetic plate are got. The results of calculation are given.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 004.75

Ю.Р. Гарасим, В.Б. Дудикевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЗАХИЩЕНИХ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ

© Гарасим Ю.Р., Дудикевич В.Б., 2009

Розглянуто модель програмно-керованої АТС відповідно до нормативних документів системи ТЗІ в Україні, визначено її недоліки. Запропоновано новий перелік каналів реалізації інформаційних загроз для захищених корпоративних мереж зв’язку, а також модель комплексної системи технічного захисту інформації захищеної корпоративної мережі зв’язку.

This paper is observed a software-programmable PBX model relative to normative documents of information technical security system in Ukraine also its disadvantages are determined. The model propose a new list of information threats realization for secured enterprise telecommunication network and information technical security complex system model for secured enterprise telecommunication network.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 621.317

О.Й. Гонсьор, М.М. Микийчук

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА

© Гонсьор О.Й., Микийчук М.М., 2009

Розглянуто основні аспекти метрологічного забезпечення виробництва, його роль та впровадження в систему управління якістю.

In the article are examined the basic aspects of the metrological guarantee of production, its role and introduction into the system of the management of quality.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 621

І.В. Гордій

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РИЗИКУ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ ТЕХНІЧНИМИ КАНАЛАМИ

© Гордій І.В., 2009

Розглянуто проблему оцінки ризиків у сфері захисту інформації; описано підхід до визначення рівня ризику при побудові системи захисту інформації від витоку технічними каналами.

The article reviews problems of risk assessment in system of information protection from leakage on technical channels is considered; it shows method of risk level assessment herewith constructing system of information protection from leakage on technical channels.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 519.876.5

О.В. Горин, Я.І. Виклюк

Буковинський університет,
кафедра комп’ютерних систем і технологій

ІМІТАЦІЯ, АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ГІРСЬКОЛИЖНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ПОДІЙ

© Горин О.В., Виклюк Я.І., 2009

Подано теоретичне і практичне обґрунтування доцільність та ефективності застосування імітаційного моделювання при дослідженні економічних систем, проаналізовано можливі напрями і методи оптимізації роботи гірськолижного комплексу. Доведено необхідність організаційної та структурної перебудови цього комплексу з урахуванням отриманих результатів та запропоновано його нову ефективнішу модель.

In this paper the theoretical and practical substantiation of expedience and efficiency of application of computer simulation for the research of the economic systems is given, possible ways and methods of improvement of work of skiing complex are analyzed. The necessity of organization and structural alteration of this complex taking into account the available results are proved, and its new more effective model is offered.

Кількість посилань – 9

Завантажити статтю

УДК 621.374

А.Я. Горпенюк, В.Б. Дудикевич, Н.М. Лужецька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

КОНВЕЄРНИЙ СИНУСНО-КОСИНУСНИЙ ЧИСЛО-ІМПУЛЬСНИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ

© Горпенюк А.Я., Дудикевич В.Б., Лужецька Н.М., 2009

Подано результати синтезу та дослідження конвеєрної структури синусно-косинусного число-імпульсного функціонального перетворювача. Показано, що максимальна частота роботи такої структури є значно вищою за максимальну частоту роботи класичної структури. Запропоновано способи підвищення точності конвеєрної структури синусно-косинусного перетворювача.

The results of conveyor structure of sine-cosine pulse-number functional transformer synthesis and research are given. Maximal work frequency such structure is considerably higher than maximal work frequency of classic structure. Also are offered the methods of conveyor structure of sine-cosine transformer exactness improvement.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 681.2.08

М.І. Грибок, М. Гула

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКООМНИХ ТРИКОМПОНЕНТНИХ КОМПЛЕКСНИХ ОПОРІВ МЕТОДОМ ЗМІЩЕННЯ СИСТЕМИ КООРДИНАТ ЗА СТРУМОМ

© Грибок М.І., Гула М., 2009

На основі математичної моделі вимірювального кола за допомогою імітаційного моделювання одержано залежності похибок вимірювання RLC-параметрів від впливних факторів для методу зміщення системи координат за струмом.

On the basis of mathematical model of measuring circle by an imitation design dependences of errors of measuring of RLC-parameters are got on influences.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 621.3

Р.В. Грица

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАМИ НА БОРТУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

© Грица Р.В., 2009

Розглянуто особливості проектування комп’ютерних систем для використання в умовах космосу. Запропоновано варіант побудови реконфігурованої системи управління космічним експериментом на базі ПЛІС.

This paper presents the special features of design computer system for space use. The variant of reconfigurable FPGA base space experiment control system has been proposed.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 681.3

В.Б. Дудикевич, В.Д. Погребенник, Р.В. Політило

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРВИННИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ АКУСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

© Дудикевич В.Б., Погребенник В.Д., Політило Р.В., 2009

Розглянуто принципи функціонування та застосування первинних вимірювальних перетворювачів акустичних засобів охоронної сигналізації; наведено їхню класифікацію; виконано аналіз їхніх основних характеристик та подано рекомендації щодо їх вибору.

The principles of operation and application of measuring transducers of acoustic protective facilities are examined; their classification is made; the analysis of them basic parameters is conducted; recommendations for their choice are given.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.32; 536.2

Р.П. Дяк 2, В.О. Яцук 1, П.Г. Столярчук 1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації;
2Лабораторія вимірювальної техніки ЛКП “Залізничнетеплоенерго”

Можливості автоматизації випробувань термоперетворювачів опору під час метрологічної перевірки теплолічильників

© Дяк Р.П., Яцук В.О., Столярчук П.Г., 2009

Перевірка абсолютної похибки термоперетворювачів опору зазвичай здійснюється з використанням потенціометричної устави і характеризується високою трудомісткістю процесу та складністю його автоматизації. Проаналізовано напрями і розроблено структурну схему автоматизації перевірки термоперетворювачів опору під час метрологічних випробувань теплолічильників. Запропоновано використовувати у метрологічних вимірюваннях багатоканальні цифрові омметри з автоматичним коригуванням похибок та систем збирання–передавання даних через стандартні інтерфейси.

The absolute error of resistance thermometers checking is usually done by means of a potentiometric installation. High labour-consumption of the procedure and complication of automatization are the disadvantages of this method. The analysis of ways and developing of the method and structural scheeme for computer-aided test of resistance of thermal transformers during metrological probation of thermal counters is researched in the paper. It is recommended to use digital ohmmeters using transferring – receiving of information through the standard interfaces during metrological probation.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 62.502.001.5

І.М. Ковела, О.О. Іванюк, О.С. Вітер

Національний університтет “Львівська політехніка”,

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ЗА ПІ-, ПІД- ТА ПІ-ПД-АЛГОРИТМАМИРЕГУЛЮВАННЯ

© Ковела І.М., Іванюк О.О., Вітер О.С., 2009

Наведено порівняльний аналіз характеристик автоматичних систем, що містять статичні та астатичні об’єкти першого порядку із запізненням і ПІ-, ПІД- та ПІ-ПД-регулятори.

The comparative analysis of descriptions of the automatic systems, which contain the static and astatic objects of the first order with a delay and PI-, PID- and PI-PD-regulators.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 536.532

О. Кочан

НДІ Інтелектуальних комп’ютерних систем
Тернопільського національного економічного університету

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПОХИБКИ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З КЕРОВАНИМ ПРОФІЛЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ

© Кочан О., 2009

Описано методику та результати експериментальних досліджень методичної похибки термоелектричного перетворювача з керованим профілем температурного поля вздовж електродів головної термопари. Отримані результати порівняно з теоретичною оцінкою цієї самої похибки і показана їхня доволі добра збіжність.

The methodology and results of experimental investigation of methodology error of thermocouple with regulated profile of temperature field are described in this article. Also is done comparison of obtained results with analytically obtained the same error. This comparison show good enough convergence these two ways.

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю

УДК 681.325

І.І. Лагун, А.Й. Наконечний

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО МАЛОХВИЛЬОВОГО БАЗИСУ

© Лагун І.І., Наконечний А.Й., 2009

Описано основні методи вибору оптимального малохвильового базису під час аналізу та обробки нестаціонарних сигналів. Розглянуто алгоритми послідовного когерентного трешолдингу, нелінійної порогової фільтрації сигналів та алгоритм побудови адаптивного вейвлетного базису (одиничного (частотного) дерева). Основним критерієм вибору оптимального базису вибрано досягнення мінімальної функції вартості, яка має вигляд ентропії розподілу квадратів модулів малохвильових коефіцієнтів.

The basic methods of optimum wavelet basis selection for analysis and treatment of non-stationary signals are described in the article. The algorithms of successive coherent thresholding, non-linear threshold signals filtration and algorithm of single (frequency) tree are considered. The minimization of cost function is chosen as a basic criterion of optimum basis selection. The entropy of distribution of squares of modulus of wavelet coefficients is chosen as information cost function.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.374

В.М. Максимович, Л.В. Мороз, О.І. Гарасимчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

СИНТЕЗ ЧИСЛО-ІМПУЛЬСНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ ЗМІННОЮ РОЗРЯДНІСТЮ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У ДВІЙКОВО-ДЕСЯТКОВОМУ КОДІ

© Максимович В.М., Мороз Л.В., Гарасимчук О.І., 2009

Досліджено методи структурного синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів (ЧІФП) із змінною розрядністю, що працюють у двійково-десятковому коді. Наведено рекомендації щодо використання критеріїв метрологічної доцільності в теорії структурного синтезу ЧІФП.

The methods of structure synthesis of number-pulse functional converters (NPFC) with bits variability, witch work in binary-decimal code, are investigated. Recommendations are also resulted in relation to the use of metrology expedience criterions in NPFC structure synthesis theory.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 681.121.84

Ф.Д. Матіко, Р.М. Федоришин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ З МЕТОЮ УСУНЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ

© Матіко Ф.Д., Федоришин Р.М., 2009

Наведено удосконалену методику розрахунку товщини шару теплоізоляції для вузлів обліку природного газу, необхідну для виконання заходів з усунення додаткових похибок вимірювання витрати газу.

Improved technique for calculation of heat insulation layer thickness for natural gas accounting units is given in the paper. The technique is applied in order to eliminate additional errors of gas flow rate measurement.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.317; 53.08

Б.М. Микийчук

Національний університет “Львівська політехніка”

ПЕРЕВАГИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ З ОЦІНЮВАННЯМ ЯКОСТІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

© Микийчук Б.М., 2009

Розглянуто переваги впровадження автоматизованих систем індивідуального обліку спожитого тепла та необхідність оцінювання його якості.

Advantages of automated systems implementation of consumed heat individual calculation and the neccessity of its quality estimation are considered.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 536.5

І.П. Микитин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

МЕТОДИЧНІ ПОХИБКИ ШУМОВИХ ТЕРМОМЕТРІВ З РІЗНИМИ СТРУКТУРАМИ ВХІДНОГО КОЛА

© Микитин І.П., 2009

Проаналізовано моделі методичної похибки шумових термометрів за використання у вхідному колі одноканальних та двоканальних підсилювачів.

It was analyzed models of methodical error of noise thermometer at the use one - and two-channel strengtheners in the input circle.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК621.317

М.В. Наконечний1, Ю.М. Наконечний2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2кафедра захисту інформації

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕКУРЕНТНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

© Наконечний М.В., Наконечний Ю.М., 2009

Розглянуто особливості ідентифікації динамічних об’єктів за допомогою рекурентних нейронних мереж, архітектура яких відповідає поданню моделі об’єкта в просторі станів і нейронних мереж, які виконано на основі моделі нелінійної авторегресії з одним входом і одним виходом.

In the articles considered of feature authentication dynamic objects by recurrent neuron networks, architecture of which answers presentation of model of object in space of problems and neuron networks which are executed on the basis of model of nonlinear autoregression with one entrance and one output.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.317.73

Н.Л. Плахтій, Є.В. Походило

Національний університет Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО БЕНЗИНУ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ІМІТАНСУ

© Плахтій Н.Л., Походило Є.В., 2009

Досліджено залежність реактивної та активної складових імітансу двополюсника, яким подано автомобільне пальне. Уточнено схему заміщення такого двополюсника та проаналізовано його математичну модель у частотному діапазоні тестового сигналу.

Dependence of reactive and active constituents of double pole immitance which gives a motor-car fuel is explored. The chart of substitution of such doublepole is specified and analysed his mathematical model in the frequency range of test signal.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 681.3

В.Д. Погребенник, П.Т. Хромчак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ЦЕНТРІВ УПРАВЛІННЯ БОТНЕТ-МЕРЕЖАМИ

© Погребенник В.Д., Хромчак П.Т., 2009

Розглянуто новітні підходи та методи для реалізації механізмів виявлення центрів управління ботнет-мережами.

Modern campaigns and methods for realization of mechanisms of revealing of networks Botnet and control centres of them are considered

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.317

В.О. Поджаренко1, В.М. Дідич2, О.М. Васілевський1

1Вінницький національний технічний університет,
2Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова,

ОЦІНКА ВІРОГІДНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГУМУСУ В ҐРУНТІ

© Поджаренко В.О., Дідич В.М., Васілевський О.М., 2009

Здійснено оцінку помилок першого і другого роду, побудовано характеристики їхніх змін та визначено вірогідність автоматизованого контролю складових елементів гумусу в ґрунті.

The estimation of errors of the first and second family is carried out, descriptions of their change and certainly authenticity of the automated control of making elements of humus are built in soil.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 537.311.322

В.А. Ромака1, Р. Крайовський2, Л.П. Ромака1

1Львівський національний університет ім. І. Франка
2Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Zr1-xYxNiSn НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ

© Ромака В.А., Крайовський Р., Ромака Л.П., 2009

Досліджено вплив акцепторної домішки Y на зміну кристалічної структури та розподілу електронної густини інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn у концентраційному діапазоні х(Y) = 0 ÷ 0,25. Зроблено висновки про характер поведінки рівня Фермі (εF) Zr1-xYxNiSn, механізми керування положенням εF та особливості функцій перетворення резистивних та термоелектричних термоелементів.

Influence of p-dopant of Y is investigational on the change of crystalline structure and distributing of electronic closeness of intermetallic semiconductor of n-ZrNiSn in the concentration region of х(Y) = 0 ÷ 0,25. Conclusions are done about the pattern of behaviour of level Fermi (εF) Zr1-xYxNiSn, mechanisms of management position of εF and thermoelectric thermocouples.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 658.516

Ю. Рудик1, П.Г. Столярчук2

1Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра електротехніки, промислової і пожежної автоматики та зв’язку;
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ГАРМОНІЗАЦІЯ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

© Рудик Ю., Столярчук П.Г., 2009

Проаналізовано стандартизовані вимоги до улаштування блискавкозахисту будівель і споруд та досліджено їхнє застосування для підвищення захисту об’єктів. На підставі цього розроблено рекомендації до процедури підготовки проектів національних стандартів на базі міжнародних у галузі безпеки життєдіяльності.

The analysis of the standardized method lightning protection of buildings and constructions are described in the article. The object protection growth is explored in his application. On the base of this recommendations to the procedure project preparation of national standards based on international are given.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 621.314

В.В. Самотий, А.Г. Павельчак, У.Ю. Дзелендзяк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп'ютеризованих систем автоматики

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗІМКНЕНОЇ СИСТЕМИ “ПЕРЕТВОРЮВАЧ КІЛЬКОСТІ ФАЗ – ВИПРЯМЛЯЧ – МОТОР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З НЕЗАЛЕЖНИМ ЗБУДЖЕННЯМ”

© Самотий В.В., Павельчак А.Г., Дзелендзяк У.Ю., 2009

Наведено математичну модель розімкненої системи “перетворювач кількості фаз – трифазний однопівперіодний випрямляч – мотор постійного струму з незалежним збудженням”, а також запропоновано методику аналізу перехідних і усталених режимів її роботи.

The mathematical model of the broken a secret system is resulted a “transformer of number of phases is a three-phase monoperiod rectifier – motor of direct-current with independent excitation” and also the method of analysis of transient and withstand behaviours of its work is offered.

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю

Syndicate content